نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

اهداف: ارزیابی فرآیندها و عوامل خودتنظیمی در بین ورزشکاران اهمیّت زیادی دارد. این مطالعه با هدف روانسنجی نسخه فارسی دو پرسش‌نامه باور فراشناختی درباره عملکرد (ام. بی. پی.کیو) و فرآیندهای فراشناختی در طول عملکرد (ام. پی. پی. کیو) انجام شد. این دو پرسش‌نامه به پرسش‌نامه‌های خواهر مشهورند. مواد و روش‌ها: هر دو پرسش‌نامه به زبان فارسی تطبیق داده شد و سپس به صورت آنلاین توسط 464 ورزشکار زن و مرد ایرانی از رشته‌های مختلف ورزشی و با سطوح مختلف عملکرد‌ پر شد. یافته‌ها: تحلیل عامل تأییدی نشان داد که هر دو پرسش‌نامه دارای روایی عاملی مناسبی هستند. آزمون‌های پایایی و همسانی درونی نشان داد که پایایی برای همه خرده‌مقیاس‌های هر دو پرسش‌نامه کافی است. همبستگی دو متغیره و همبستگی عوامل پنهان نشان داد که بین اکثر متغیرها به جزء باورهای منفی در مورد غیرقابل کنترل بودن تفکر رقابتی که با ابعاد خودتنظیمی رقابتی ارتباط منفی داشت؛ روابط مثبتی وجود دارد. در نهایت، تحلیل‌های مقایسه‌ای نشان داد که تفاوت‌های معنا‌داری بین ورزشکاران سطوح بالا و پایین رقابتی در فراشناخت وجود دارد و ورزشکاران سطح بالاتر، مقررات فراشناختی تطبیقی‌تری را در طول مسابقات نشان دادند. نتیجه‌گیری: بر این اساس ام. بی. پی. کیو را می‌توان به عنوان یک ابزار مناسب برای سنجش باورهای فراشناختی درباره عملکرد و ام. پی. پی. کیو را می‌توان به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش فرآیندهای فراشناختی در طول عملکرد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometrics of the Persian version of two metacognition belief and metacognition process questionnaires in sports

نویسندگان [English]

  • fahimeh sepehri 1
  • rokhsareh badami 2
  • Zohreh Meshkati 2

1 PhD candidate in Motor Behavior, Departmentof Physical Education and Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objectives: It is very important to evaluate the processes and factors of self-regulation among athletes. This study was conducted with the aim of psychometrically analyzing the Persian version of two questionnaires, the Metacognitive Beliefs about Performances Questionnaire (MBPQ) and the Metacognitive Processes during Performances Questionnaire (MPPQ).
Methods & Materials: Both questionnaires were adapted to the Persian language and then completed online by 464 male and female Iranian athletes from various sports fields and with different levels of performance.
Results: Confirmatory factor analysis showed that both questionnaires had sound factor validity. Reliability and internal consistency tests showed that the reliability was sufficient for all subscales of both questionnaires. Bivariate correlations and correlations of hidden factors showed that between most variables except negative beliefs about the uncontrollability of competitive thinking, which had a negative relationship with the dimensions of competitive self-regulation; There are positive relationships. Finally, comparative analyses showed that there were significant differences between high and low competitive level athletes in metacognition, with higher-level athletes reporting more adaptive metacognitive regulation during competitions.
Conclusions: Based on the findings, the MBPQ can be used as a suitable tool to measure metacognitive beliefs about the performances and the MPPQ can be used as a suitable tool to measure metacognitive processes during performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive beliefs
  • metacognitive processes
  • athletes
  • performance