مدیر مسئول


دکتر علی شریف نژاد رئیس پژوهشگاه

بیومکانیک ورزشی

سردبیر


دکتر محمد خبیری دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی

دبیر تخصصی


دکتر علیرضا آقابابا استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

روان شناسی ورزشی

مدیر داخلی


بهشته اقبالی مدیر داخلی نشریات/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • eghbali_byahoo.com

اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


بهروز عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


مجید محمود علیلو استاد دانشگاه تبریز

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


صادق نصری دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

روان شناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدکاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روان شناسی با گرایش فیزیولوژی روانی حرکات اختیاری

اعضای هیات تحریریه


محمد خبیری دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت و روان شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Erwin Apitzsch Erwin Apitzsch, Associate Professor
Department of Psychology, Lund University, Sweden

Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Masood Zangeneh Professor at Faculty of Liberal Arts & Sciences and Innovative Learning, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

Clinical Psychology