* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از آن
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی

 

داوران همکار نشریه در سال 1400-1399

ردیف

نام  و نام خانوادگی

داور

 

1

Erwin Apitzsch

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

2

عباس ابوالقاسمی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

3

مالک احمدی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

4

نصور احمدی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

5

سعید ارشم

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

6

مهتا اسکندرنژاد

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

7

رسول یاعلی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

8

رویا آفتاب

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

9

محمد تقی اقدسی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

10

مهدی بیاتی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

11

رخساره بادامی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

12

عباس بهرام

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

13

علیرضا بهرامی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

14

علی پشابادی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

15

فرشاد تجاری

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

16

فرزانه حاتمی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

17

فاطمه سادات حسینی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

18

رسول حمایت طلب

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

19

محمد خبیری

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

20

بهروز دولتشاهی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

21

امیر دانا

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

22

ربابه رستمی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

23

صالح رفیعی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

24

حسام رمضان زاده

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

25

رزا رهاوی عزآبادی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

26

رسول زیدآبادی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

27

سید حجت زمانی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

28

Masood Zangeneh

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

29

مهدی سهرابی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

30

امیر شمس

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

31

پروانه شمسی پور دهکردی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

32

محمدرضا شهابی کاسب

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

33

مهدی شهبازی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

34

اسماعیل صائمی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

35

ناصر صبحی قراملکی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

36

حمیدرضا طاهری

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

37

مریم عبدالشاهی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

38

بهروز عبدلی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

39

علیرضا فارسی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

40

صادق نصری

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

41

مهدی نمازی زاده

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

42

سیدمحمد کاظم واعظ موسوی

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn