* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از آن
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی

 

داوران همکار نشریه در سال 1400-1399

ردیف

نام  و نام خانوادگی

داور

 

 

1

Erwin Apitzsch

Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

2

عباس ابوالقاسمی

Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

3

مالک احمدی

 Publons  

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

4

نصور احمدی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

5

سعید ارشم

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

6

مهتا اسکندرنژاد

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

7

رسول یاعلی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

8

رویا آفتاب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

9

محمد تقی اقدسی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

10

مهدی بیاتی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

11

رخساره بادامی

Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

12

عباس بهرام

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

13

علیرضا بهرامی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

14

علی پشابادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

15

فرشاد تجاری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

16

فرزانه حاتمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

17

فاطمه سادات حسینی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

18

رسول حمایت طلب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

19

محمد خبیری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

20

بهروز دولتشاهی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

21

امیر دانا

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

22

ربابه رستمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

23

صالح رفیعی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

24

حسام رمضان زاده

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

25

رزا رهاوی عزآبادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

26

رسول زیدآبادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

27

سید حجت زمانی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

28

Masood Zangeneh

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

29

مهدی سهرابی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

30

امیر شمس

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

31

پروانه شمسی پور دهکردی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

32

محمدرضا شهابی کاسب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

33

مهدی شهبازی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

34

اسماعیل صائمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

35

ناصر صبحی قراملکی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

36

حمیدرضا طاهری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

37

مریم عبدالشاهی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

38

بهروز عبدلی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

39

علیرضا فارسی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

40

صادق نصری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

41

مهدی نمازی زاده

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

42

سیدمحمد کاظم واعظ موسوی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn