* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران متخصص در موضوع مقاله ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

* معیارهای داوری مقالات

  • اهمیت موضوع در توسعه دانش ملی یا داشتن ارزش بین المللی
  • مستندسازی شکل گیری فرضیه مسئله
  • استاندارد بودن ساختاری و محتوایی روش پژوهش
  • رعایت اخلاق پژوهشی
  • ارائه شفاف یافته ها و مخدوش نبودن داده ها
  • تفسیر مناسب یافته ها و نتیجه گیری معقول از آن
  • کیفیت منابع و احترام به پژوهش های داخلی

 

داوران همکار نشریه در سال 1400-1401

ردیف

نام  و نام خانوادگی

داور

 

 

1

Erwin Apitzsch

Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

2

مالک احمدی

 Publons  

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

3

نصور احمدی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

4

سعید ارشم

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

5

مهتا اسکندرنژاد

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

6

رسول یاعلی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

7

رویا آفتاب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

8

محمد تقی اقدسی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

9

مهدی بیاتی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

10

رخساره بادامی

Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

11

عباس بهرام

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

12

علیرضا بهرامی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

13

علی پشابادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

14

فرشاد تجاری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

15

فرزانه حاتمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

16

فاطمه سادات حسینی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

17

رسول حمایت طلب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

18

بهروز دولتشاهی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

19

امیر دانا

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

20

ربابه رستمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

21

صالح رفیعی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

22

حسام رمضان زاده

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

23

رزا رهاوی عزآبادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

24

رسول زیدآبادی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

25

سید حجت زمانی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

26

مسعود زنگنه

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

27

مهدی سهرابی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

28

امیر شمس

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

29

پروانه شمسی پور دهکردی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

30

محمدرضا شهابی کاسب

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

31

اسماعیل صائمی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

32

ناصر صبحی قراملکی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

33

حمیدرضا طاهری

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

34

مریم عبدالشاهی

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn

35

مهدی نمازی زاده

 Publons

Reserchgait

ORCID

Scopus

Google Scholar

LInkedIn