• سوال1- فرم کاور لتر، تعهدنامه و تعارض منافع چیست؟ چگونه به آن دسترسی داشته باشم؟
  • سوال 2- چگونه فرم ها را ارسال نمایم؟
  • سوال 3- منظور از نامه اصالت چیست؟
  • سوال 4- نحوه هایپرلینک کردن منابع چگونه هست؟