مطالعات روانشناسی ورزشی (SPSYJ) - اهداف و چشم انداز