مطالعات روانشناسی ورزشی (SPSYJ) - فرایند پذیرش مقالات