آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 513
تعداد پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش 284

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
درصد پذیرش 36 %