اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1219
تعداد پذیرش 405
تعداد عدم پذیرش 737

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 296 روز
درصد پذیرش 33 %