آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 548
تعداد پذیرش 171
تعداد عدم پذیرش 315

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
درصد پذیرش 31 %