اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1173
تعداد پذیرش 351
تعداد عدم پذیرش 708

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 292 روز
درصد پذیرش 30 %