نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار رفتارحرکتی/ دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکترا/ دانشگاه ارومیه

چکیده

یکی از شناسه‌های مهم عملکرد ورزشی که در طول مسابقه می‌توان بررسی کرد، وضعیت روانی ورزشکاران می‌باشد. افکار منفی که تحت تأثیر تجربیات منفی ورزشکاران در گذشته ایجاد می‌شود، می‌تواند باعث تضعیف عملکرد ورزشکار از سطح مطلوب شود. مقابله با چنین افکاری که به عنوان نشخوار فکری توصیف می‌شوند، با شناسایی و غلبه بر آن‌ها امکان‌پذیر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس نشخوار فکری رقابت ورزشی در جامعۀ ورزشکاران بود. تعداد 384 ورزشکار در حیطه‌های متفاوت ورزشی و با سطوح مختلف مهارتی انتخاب شدند. این مقیاس یک نسخه اقتباس شده از مقیاس نشخوار فکری می‌باشد که برای اهداف خاص ورزشی تغییر داده شده است، برای اندازه‌گیری مشکلات افکار نشخوارکننده مربوط به رقابت در ورزشکاران طراحی شده است و شامل هشت گویه می‌باشد که ویژگی‌های کلیدی نشخوار فکری را در زمینه رقابتی نشان می‌دهد (کرولر و همکاران، 2021). برای تحلیل روایی مقیاس از روایی صوری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل پایایی نیز از ICC و آلفای کرونباخ، و پایایی ترکیبی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب آلفای‌کرونباخ نشان داد که این مقیاس، از ساختار یک‌عاملی و هشت گویه‌ای مقیاس اصلی حمایت کرده و روایی عاملی و پایایی آن را تأیید کرده است؛ بنابراین، نسخۀ فارسی مقیاس نشخوار فکری رقابت ورزشی دارای روایی و پایایی قابل‌‌پذیرشی در ورزشکاران ایرانی با سطوح مختلف مهارتی است و مربیان، ورزشکاران و پژوهشگران می‌توانند از این مقیاس استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of the Persian version of the sports competition rumination scale

نویسندگان [English]

  • mahdi babapour 1
  • Jalal Dehghanizade 2
  • hasan mirali 3

1 urmia university

2 Assistant Professor in Motor Behavior Faculty of sport sciences Department of Motor Behavior and Sport Management Urmia University, Urmia, Iran

3 Ph.D. student

چکیده [English]

One of the essential indicators of sports performance that can be checked during the competition is the mental state of the athletes. Negative thoughts, which are caused by the negative experiences of athletes in the past, can weaken the athlete's performance from the desired level. Coping with such thoughts, which are described as rumination, is possible by identifying and overcoming them. The present study aimed to determine the validity and reliability of the Persian version of the sports competition rumination scale in the athlete's community. Three hundred eighty-four athletes were selected in different sports fields and with different skill levels. This scale is an adapted version of the Rumination Scale, modified for sport-specific purposes, designed to measure competition-related rumination problems in athletes. It consists of eight items that capture critical features of rumination in a competitive context. (Krohler et al., 2021). Face validity and confirmatory factor analysis were used to analyze the scale's validity. For reliability analysis, ICC and Cronbach's alpha, and composite reliability were used. The results of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficients showed that this scale supported the one-factor and eight-item structure of the original scale and confirmed its factorial validity and reliability; Therefore, the Persian version of the sports competition rumination scale has acceptable validity and reliability in Iranian athletes with different skill levels, and coaches, athletes, and researchers can use this scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Competition Rumination Scale
  • Validity
  • Reliability
  • Athletes