نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکترا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران.

3 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.

چکیده

هدف: با اینکه ورزشکاران از نظر سطح مهارت و آمادگی جسمانی به یکدیگر خیلی نزدیک شده‌اند؛ اما، همچنان در متغیرهای روان‌شناختی با یکدیگر متفاوتند. از اینرو، هدف پژوهش حاضر مقایسۀ هوش هیجانی، خودکارآمدی و ابعاد چشم‌اندازهای زمانی در بین ورزشکاران کشتی‌گیر نخبه و غیرنخبه بود.
مواد و روش‌ها: راهبرد این پژوهش توصیفی و پس‌رویدادی است. جامعه آماری شامل کلیۀ ورزشکاران مرد نخبه و غیرنخبۀ ایرانی در رشتۀ ورزشی کشتی بود که در نهایت 22 ورزشکار نخبه و 36 ورزشکار غیرنخبه به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند، به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامۀ هوش هیجانی برادبری (2005)، پرسش‌نامۀ خودکارآمدی عمومی شرر (1982) و پرسش‌نامۀ چشم‌اندازهای زمانی زیمباردو (1999)، بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و با بکارگیری نرم افزار SPSS نسخه 23، در سطح معنی‌داری 05/0p<، انجام شد. .
یافته‌ها: نتایج نشان داده که بین کشتی‌گیران نخبه و غیرنخبه در متغیرهای هوش‌ هیجانی، خودکارآمدی و ابعاد چشم اندازه‌های زمانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کشتی‌گیران نخبه از سطح هوش هیجانی و خودکارآمدی بالاتری نسبت به کشتی‌گیران غیرنخبه برخودار بودند. همچنین، بجز مؤلفۀ گذشتۀ منفی که نمرۀ کشتی‌گیران نخبه پایین‌تر از کشتی‌گیران غیرنخبه بود؛ در سایر مؤلفه‌ها (حال تقدیرگرا، حال لذت‌گرا، گذشتۀ مثبت، آینده و آیندۀ متعالی)، نمرۀ کشتی‌گیران نخبه بیشتر از کشتی‌گیران غیرنخبه بود.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، می‌توان گفت: متغیرهای هوش‌هیجانی، خودکارآمدی و چشم‌اندازهای زمانی و اثرات آن بر عملکرد نخبگی ورزشکاران، بایستی بیش از پیش مورد توجه کلیۀ ورزشکاران، والدین، مربیان و متخصصین ورزشی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparison of emotional intelligence, self-efficacy & dimensions of time perspectives between elite & non-elite wrestlers.

نویسندگان [English]

  • shahram nazarpouri 1 2
  • mohammadtaghi aghdasi 3

1 Post-doctoral researcher at the Institute of Physical Education and Sports Sciences|Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Post-doctoral researcher at the Institute of Physical Education and Sports Sciences|Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3 Professor of Physical Education Faculty of Tabriz University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Objectives: Although the athletes are very close to each other in terms of skill level and physical fitness; however, they still differ from each other in psychological variables. Therefore, the aim of the present study was to compare emotional intelligence, self-efficacy and dimensions of time perspectives among elite & non-elite wrestlers.
Materials & methods: The strategy of this study is descriptive and retrospective. The statistical population included all elite and non-elite Iranian male athletes in wrestling, and finally 22 elite athletes and 36 non-elite athletes were selected. Data collection tools included Bradbury's Emotional Intelligence Questionnaire (2005), Scherer's General Self-Efficacy Questionnaire (1982), and Zimbardo's Time Perspectives Questionnaire (1999). Data analysis was done using multivariate analysis of variance test and using SPSS version 23 software, at a significance level of p<0.05.
Findings: The results showed that there is a significant difference between elite & non-elite wrestlers in the variables of emotional intelligence, self-efficacy and dimensions of time horizons. Elite wrestlers had a higher level of emotional intelligence and self-efficacy than non-elite wrestlers. Also, except the negative past component, the score of elite wrestlers was lower comparison nonelite wrestlers; in the other components (predictive present, hedonistic present, positive past, future & sublime future), the score of elite wrestlers was higher than nonelite wrestlers.
Conclusion: It can be said, the variables of emotional intelligence, self-efficacy, and time perspectives and their effects on the elite performance of athletes, should be given more attention by all athletes, parents, coaches, and sports experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: elite wrestlers
  • emotional intelligence
  • self-efficacy
  • time perspectives