نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نقش هویت و تعهد حرفه‌ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه‌ای انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. نوع پژوهش حاضر کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 280 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای کشور در برخی رشته‌های منتخب در رده بزرگسالان بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 160 ورزشکاران بر اساس انتخاب تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه‌ای بود که بر اساس مدل مفهومی ژئو و ها (2018) طراحی گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هویت حرفه‌ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه‌ای تأثیر معناداری دارد. هویت حرفه‌ای بر تعهد حرفه‌ای ورزشکاران حرفه‌ای تأثیر معناداری دارد. همچنین تعهد حرفه‌ای بر رفاه ذهنی ورزشکاران حرفه‌ای تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌گردد تا با کاهش برخی مشکلات ورزشی ورزشکاران از جمله تعهدات مالی باشگاه‌ها به آنان، ضمن بهبود تعهد حرفه‌ای، به ارتقاء رفاه ذهنی آنان اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Improving Mental Well-Being of Athletes with Emphasizing on the Role of Professional Identity and Commitment

نویسندگان [English]

  • Sedighe Khajeaflaton 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Bahlekeh 1
  • Asra Askari 1

1 Deopartment of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a model for improving the mental well-being of athletes with emphasizing on the role of identity and professional commitment. The research method was applied, and after that, descriptive-correlational was performed, in terms of data collection. Totally, 280 professional athletes of the country were selected in some selected adult grades with respect to the Morgan table based on the random sampling as a sample of the study. Data collection was accomplished using a questionnaire. The results indicated that professional identity has a significant effect on mental well-being of athletes, and also it has a significant effect on the professional commitment of professional. Moreover, professional commitment has a significant effect on the mental well-being of athletes. Considering the results of this study, it is suggested that, by decreasing some sports problems among athletes, including financial obligations of the clubs, they would improve their professional welfare along with improving their mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Well-Being
  • Identity
  • Commitment
  • Athlete