نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه اورمیه، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی بدنی بر زمان‌بندی و وضوح تصویرسازی ورزشکاران بود. تعداد 60 کاراته‌کای ماهر و نیمه ماهر بطور دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های تجربی و کنترل قرار گرفتند. پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل اجرای ذهنی تکلیف به‌صورت بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی بود. نتایج نشان داد که در ورزشکاران ماهر خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی، درونی و وضوح تصویرسازی حرکتی اثر معناداری نداشت. همچنین خستگی بدنی بر زمان تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت اما منجر به افزایش زمان تصویرسازی حرکتی شد. در ورزشکاران نیمه ماهر، خستگی بدنی بر وضوح تصویرسازی بینایی بیرونی و درونی اثر معناداری نداشت، اما منجر به کاهش وضوح تصویرسازی حرکتی شد. به نظر می رسد اثر خستگی بر وضوح و زمانبندی تصویرسازی تحت تاثیر عامل دیگری به نام سطح تبحر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Body Fatigue on the Timing and Imagery Vividness in Skilled and Semi-Skilled Karate Athletes

نویسندگان [English]

  • Azam Heidarzadeh 1
  • fatemeh sadat hosseini 2
  • Asghar Tofighi 3

1 Department of Motor Behaviour, Urmia University, Iran

2 Associate Prof, Department of Motor Behavior, Urmia University, Iran

3 Associate Prof, Department of Sport Physiology, Urmia University, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of fatigue on timing and imagery vividness in skilled and semi-skilled karate athletes. A total of 60 skilled and beginner karate athletes were randomly assigned to the experimental and control groups. Pretest and posttest included mental exercise of task as internal vision, external and motor vision. The results showed that, fatigue had no significant effect on imagery vividness of external, internal and movement imagery in skilled athletes. Also, fatigue did not have a significant effect on the temporal mental imagery of external and internal vision. But, it caused an increase in the time of movement imagery. Fatigue had no significant effect on the imagery vividness of external and internal vision in semi-skilled athletes, but caused a decrease in the imagery vividness of movement. The effect of fatigue on the vividness and timing of imagery seems to be influenced by another factor called the level of excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagery
  • Timing of Imagery
  • Karate
  • Body Fatigue
  • Level of Conversancy