نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ازاد اسلامی. تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مهارت‌های زندگی را می‌توان مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینۀ سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند دانست. لذا با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع مهمی چون مهارت‌های زندگی در ورزش پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ مهارت‌های زندگی مربیگری در ورزش به منظور استانداردسازی این ابزار در داخل کشور انجام شد. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های کاربردی و توسعة ابزار محسوب می‌شود که به لحاظ نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نظر کنترل متغیرها، غیرآزمایشی بود. بدین‌منظور 370 نفر از مربیان ورزشی شهر تهران به صورت تصادفی ساده (دردسترس) انتخاب شده و به تکمیل پرسش‎‌نامه پرداختند. بعد از تکنیک ترجمه- باز ترجمه و تأیید روایی صوری پرسش‎‌نامه توسط سه متخصص، بررسی اولیۀ پرسش‎‌نامه جهت رفع اشکالات جزئی انجام شد. جهت تعیین روایی سازۀ عاملی پرسش‎‌نامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، همسانی درونی پرسش‎‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و ثبات آن از ضریب همبستگی با استفاده از آزمون- باز آزمون استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسش‌نامۀ مهارت‌های زندگی مربیگری در ورزش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پرسش‎‌نامه از شاخص‌های برازندگی مطلق، همسانی درونی و ثبات قابل قبولی برخوردار شد که بیانگر روایی و پایایی مطلوبی بود. نتایج نشان داد که معرف‌های انتخاب‌شده برای سنجش مؤلفه‌های مربیگری مهارت‌های زندگی در ورزش از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می‌توانند مهارت‌های زندگی مربیگری در ورزش را بسنجند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian Version of the Coaching Life Skills Questionnaire in Sport

نویسندگان [English]

  • mahtab arabi 1
  • leili Hamrah 2

1 Assistant professor of physical education Department. Islamic Azad University.Tehran.Iran

2 Master of Physical Education, North Tehran Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Life skills can be considered as a set of abilities that provide the ground for adaptation and positive and useful behavior. Therefore, due to the importance of addressing an important issue such as life skills in sports, the present study aimed to investigate the psychometric properties of the Persian version of the coaching life skills questionnaire in order to standardize this tool in the country. The present study is one of the applied researches and tool development which was field-based in terms of data collection and non-experimental in terms of controlling variables. For this purpose, 370 sports coaches in Tehran were randomly selected (available) and completed a questionnaire. After the translation-re-translation technique and confirmation of the face validity of the questionnaire by three experts, the initial review of the questionnaire was performed to eliminate minor problems. Confirmatory factor analysis based on structural equation model, internal consistency of the questionnaire, Bernbach's alpha coefficient and correlation coefficient using test-retest were used to determine the validity of the factor structure of the questionnaire. The results showed that the coaching life skills questionnaire in sports was approved. The questionnaire also had the indicators of absolute fitness, internal consistency and acceptable stability, which indicated good validity and reliability. The results showed that the selected references for measuring the components of coaching life skills in sports have the necessary validity and can well assess the life skills of coaching in sports..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaches
  • Confirmatory factor analysis
  • Psychometric properties
  • Scale development