نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

یکی از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین مداخلات روان‌شناختی در زمینه مدیریت حالات هیجانی، مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی-پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری خشم، اضطراب رقابتی، کژتنظیمی هیجان و عملکرد ورزشی در ورزشکاران مرد رشته بدنسازی بود. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه‌تجربی بود که در قالب طرح تک موردی با خط پایه چندگانه اجرا شد. جامعه آماری شامل تمام ورزشکارانی بود که به باشگاه‌های ورزشی بدن‌سازی در شهرستان سلسله از توابع استان لرستان در سال 2021 مراجعه کرده بودند. از بین این افراد تعداد 10 نفر که حائز ملاک‌های ورود به پژوهش بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به صورت انفرادی در یک برنامه 8 جلسه‌ای مبتنی بر ذهن‌آگاهی-پذیرش و تعهد شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل نیمرخ نمودارهای دیداری، شاخص تغییر پایا (RCI)، شاخص داده‌های ناهمپوش (PND,PAND,PEM)، شاخص میزان بهبودی، و اندازه اثر D کوهن تفسیر شدند. نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی-پذیرش و تعهد منجر به کاهش نشخوارفکری خشم، اضطراب رقابتی، کژتنظیمی هیجان و نیز افزایش عملکرد ورزشی در ورزشکاران شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این که مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش می‌تواند در بهبود کارکردهای شناختی-هیجانی و عملکرد ورزشی ورزشکاران مؤثر واقع شده و به کارگیری آن در کنار تمرینات جسمانی می‌تواند موجب بهبود عملکرد ورزشی آنها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Mindfulness-Acceptance-Commitment-based intervention on psychological components and sport performance in bodybuilding sportsman

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zemestani 1
  • Hossein Askari Alam 2
  • Mohammad Maleki 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Department of Psychology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Department of Physical Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

One of the most common and practical psychological interventions in the field of managing emotional states is mindfulness and acceptance-based interventions. The aim of this study was to investigate the effects of mindfulness-acceptance-commitment-based intervention on anger rumination, competitive anxiety, emotion dysregulation and sports performance in bodybuilding sportsman. The study was semi-experimental research that implemented in the form of a multiple baseline single-case design. The statistical population included all the athletes who went to the bodybuilding sport clubs in the city of Selseleh in Lorestan province in 2021. Among them 10 sportsmen who met the inclusion criteria were selected using convenience sampling method. The subjects participated individually in a 8 sessions of mindfulness and acceptance-based program. Data were interpreted using the visual inspection, reliable change index (RCI), non-overlapping data indices (PND, PAND, PEM), recovery rate index, and Cohen's D effect size. The results showed that mindfulness-acceptance-commitment-based intervention has led to a reduction in anger rumination, competitive anxiety, emotional dysregulation and an increase in sports performance in athletes. Findings of the present study show that mindfulness-acceptance-commitment-based interventions could be effective in improving the cognitive-emotional functions and sports performance of athletes, and its application along with physical exercises can improve their sports performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • acceptance
  • competitive anxiety
  • emotion regulation
  • athletic performance