نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه تربیت بدنی،واحد تهران شرق، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه رفتار حرکتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل نقش میانجیگری کیفیت زندگی در رابطه علّی سابقه ورزشی با افت شناختی بود. از میان مردان بزرگسال، 396 مرد (دامنه سنی 55 تا 84 سال) با سابقه فعالیت در پیاده‌روی و نرمش، دویدن آهسته، والیبال، بدنسازی، کوهپیمایی، فوتبال انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه 26 سئوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه را تکمیل نموده و با استفاده از نرم‌افزار حافظه کاری وکسلر از آزمودنی‌ها آزمون حافظه به عمل آمد. نتایج نشان داد کیفیت زندگی با سابقه ورزشی و حافظه رابطه دارد اما با نوع رشته ورزشی شرکت-کنندگان در این مطالعه رابطه‌ای ندارد. همچنین نتایج نشان داد سابقه ورزشی با حافظه رابطه دارد، اما بین حافظه شرکت‌کنندگان در ورزش‌های مختلف تفاوتی وجود ندارد. مدل اندازه گیری ترسیم شده در این تحقیق از کیفیت مناسب برخوردار بوده و برازش مدل در حد متوسط است. کیفیت زندگی از طریق میانجیگری در رابطه بین سابقه ورزشی و حافظه، به‌طور غیرمستقیم بر حافظه سالمندان اثرگذار است. هرچند در رابطه مذکور سابقه ورزشی نسبت به کیفیت زندگی اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediation model focusing on the causal relationship between history of sports participation and cognitive decline in terms of quality of life.

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Sharifiazar 1
  • Mehdi Namazizadeh 2
  • Seyed Kazem Mousavi Sadat 3
  • Keyvan Molanorouzi 4

1 Department of Motor behavior, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

2 Department of Motor behavior, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Department of Physical Education, Tehran Shargh branch, Islmaic Azad university, Tehran, iran

4 Department of Motor behavior, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to design a model of the mediation role of quality of life in the causal relationship between sports history and cognitive decline. Among adult men, 396 men aged 55 to 84 years with a history of activities in walking and jogging, slow running, volleyball, bodybuilding, mountain climbing, and football were selected. Subjects completed the 26-question quality of life questionnaire of the World Health Organization - short form, and using the Wechsler working memory software, the subjects' memory was tested. The results showed that quality of life is related to sports history and memory, but not related to the type of sports field of the participants in this study. Also, the results showed that sports history is related to memory, but there is no difference between Participants' memories in different sports. The measurement model drawn in this research is of good quality and the fit of the model is moderate. The quality of life has an indirect effect on the memory of the elderly through mediating the relationship between sports history and memory. However, in the mentioned relationship, sports history is more important than the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mild cognitive impairment
  • Sports history
  • Quality of life