مدیر مسئول


زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری رشد و تکامل یادگیری

  • journalssrc.ac.ir
  • h-index: 6

سردبیر


مهدی شهبازی استاد دانشگاه تهران

روان شناسی ورزشی

دبیر تخصصی


امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

روان شناسی ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


عباس ابوالقاسمی استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

روان شناسی عمومی

اعضای هیات تحریریه


مهدی سهرابی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

روان شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهدی شهبازی استاد دانشگاه تهران

روان شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدکاظم واعظ موسوی استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روان شناسی با گرایش فیزیولوژی روانی حرکات اختیاری

اعضای هیات تحریریه


Mohammad Khabiri استاد دانشگاه City University of New York، کشور آمریکا

مدیریت و روان شناسی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


Lara S.F. Carneiro Assistant Professor - United Arab Emirates University College of Education

  • larafcarneirogmail.com
  • h-index: 12

اعضای هیات تحریریه


Erwin Apitzsch Erwin Apitzsch, Associate Professor
Department of Psychology, Lund University, Sweden

Psychology

اعضای هیات تحریریه


Masood Zangeneh Professor at Faculty of Liberal Arts & Sciences and Innovative Learning, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

Clinical Psychology

اعضای هیات تحریریه


Jorge Perez-Gomez Universidad de Extremadura | UNEX · Department of Didactics of Music, Plastic and Body Expression

  • jorgepg100unex.es

اعضای هیات تحریریه


Mustafa Can Koç Istanbul Gelişim University, School of Physical Education and Sports, Istanbul/Turkey,

اعضای هیات تحریریه


Özgür Eken Department of Physical Education and Sports, Inonu University. Turkey

Sport Psychology

اعضای هیات تحریریه


Georgian Badicu Transilvania University of Brasov, Romania

Sport Psychology