ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه  "مطالعات روان­شناسی ورزشی"

 

ساختار نگارشی مقاله مروری مطابق با  اصول نگارش و ارسال مقاله پژوهشی برای نشریه "مطالعات روان­شناسی ورزشی" که در ادامه آمده است می باشد و باید از قسمت های زیر تشکیل شده باشد:

 

  • چکیده فارسی و انگلیسی (خلاصه ای از مقدمه، محورهای موضوعی مقاله، جمع بندی و ارائه چشم انداز های پژوهشی)
  • مقدمه شامل خلاصه ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی،خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب،جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ کرده است
  • محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها
  • جمع بندی
  • ارائه چشم اندازهای پژوهشی
  • منابع

 * در مقالات مروری، از منابع اصلی و مرتبط با موضوع مقاله باید حداقل 20 درصد از نویسنده مسئول و یا 20 درصد از مجموع نویسندگان مقاله باشد.