نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

چکیده

هدف این پژوهش، رواسازی نسخۀ فارسی «مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان» بود. نمونۀ آماری این پژوهش، 384 دانش‌آموز پسر کلاس‌های سوم تا پنجم از مدارس ابتدایی شهر اراک بودند که از نواحی یک و دوی آموزش و پرورش شهر اراک از کلاس‌های سوّم تا پنجم به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از «مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان» جمع‌آوری شد. به­منظور تعیین روایی سازه این مقیاس، از تحلیل عاملی تأییدی با مؤلفه‌های اصلی و برای شناسایی ساختار عاملی، از چرخش واریماکس استفاده ‌شد. برای کرویت داده‌ها از آزمون بارتلت و برای محاسبۀ کفایت نمونه‌ها از ضریب کیسر ـ مییر ـ اُلکین استفاده ‌شد. روایی همگرا و پایایی آزمون مجدد با ضریب همبستگی پیرسون و همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. در نتیجة تحلیل عاملی تأییدی با مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس برای شناسایی ساختار عاملی، تنها یک عامل استخراج شد. پایایی آزمون مجدد 81/0 و همسانی درونی76/0 به­دست آمد. همبستگی بین نمره کل «مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان» با آزمون بارفیکس اصلاح‌شده، دراز و نشست، انعطاف‌پذیری، دوی 45 متر و چابکی (9×4 متر) بین 31/0 تا 54/0 به­دست آمد. نتایج پژوهش روایی و پایایی این مقیاس را برای دانش‌آموزان کلاس‌های سوّم تا پنجم ابتدایی تأیید می­کند. این مقیاس می‌تواند برای اهداف پژوهشی، آموزشی و ورزشی استفاده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of Persian translated version of "Perceived Physical Ability Scale for Children" in grades 3-5 of elementary schools

چکیده [English]

The aim of this research was validating Persian translated version of "Perceived Physical Ability Scale for Children". Samples were 384 boys' students from grades 3 to 5 in Arak's elementary schools. From 1 and 2 districts of education office in Arak city 384 subjects from 3 to 5 grades selected cluster randomely and data were selected by "Perceived Physical Ability Scale for Children". Confirmatory factor analysis with principle components used to determine structure validity and Varimax Rotation for identifying factor structure. Bartle's test used for data sphercity and CMO for samples adequacy. Convergent validity and test-retest reliability calculated with Pearson Correlation Coefficient and internal reliability with Chronbachs alpha. The results of Confirmatory factor analysis with principal components and Varimax rotation for determining factor structure resulted in identifying only one factor extraction. Test-retest and internal reliability were 0.81 and 0.76, respectively. Correlation coefficient of scores of "Perceived Physical Ability Scale for Children" with scores of modified pull-up, seat-up, flexibility, 45-m running and 4×9 agility were between 0.31 to 0.54.The research results confirm validity and reliability of the scale for students in grades 3-5 of elementary schools. The scale can be used for research, educational and sport purposes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Physical Ability
  • Elementary Students
  • Validity
  • Reliability