نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

3 استادیار گروه یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مشارکت ورزشی نوجوانان 14 تا 17 ساله بر اساس نظریه انگیزش شایستگی بود. با توزیع پرسشنامه های بازخورد و تقویت، جهت گیری های انگیزشی، شایستگی ادراک شده، حالات هیجانی و انگیزش مشارکت ورزشی بین 813 نوجوان دختر و پسر داده ها جمع آوری شد. تحلیل واریانس چندمتغیّره نشان داد که جنسیت بر بازخورد و تقویت، شایستگی ادراک شده و انگیزش درونی و بیرونی اثربخش نمی باشد اما بر حالات هیجانی و جهت گیری هدفی اثربخش می باشد. میزان خی دو نشان داد که سابقه ورزشی والدین و تحصیلات پدر بر انگیزش مشارکت فرزندان اثربخش می باشد اما تحصیلات مادر و شغل والدین بر انگیزش مشارکت ورزشی اثربخش نمی باشد. تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان داد متغیّرهای انگیزش درونی و بیرونی، بازخورد و انگیزش، تکلیف و نتیجه، حالات هیجانی، شایستگی ادراک شده و جنسیت به طور معناداری انگیزش مشارکت ورزشی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Sport Participation among Adolescents of Tehran Based on Competence Motivation Theory Abstract

نویسندگان [English]

  • Nadia Abasrashid 1
  • Mohammad VaezMousavi 2
  • Ali Kashi 3

1 Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Motor control and learning department, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the main dimensions of participating in sport in girls and boys aged 14 to 17 years from eighteen high schools at three, five, six, seven and thirteen Tehran educational zones. After distributing questionnaires which contain: feedback and reinforcement, motivational orientation, perceived competence scale, sport emotion and sport motivation among 813 adolescents who studied in high school degree in Tehran, data were collected for analysis. MANOVA test showed the gender was not effective in feedback and reinforcement, perceived competence and internal and external motivation while it was effective in emotional states and goal orientation. Chi-square test revealed that parents' sport experience and education were effective in motivation, while mother's education and parental occupation did not affect sport participation among adolescents. Multivariate regression revealed that internal and external motivation, feedback and reinforcement, goal orientation, emotional states, perceived competence and gender predicted sport participation motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence Motivation
  • Feedback and Reinforcement
  • sport emotion
  • Task and Ego Orientation