نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

3 استادیار گروه یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مشارکت ورزشی نوجوانان 14 تا 17 ساله بر اساس نظریه انگیزش شایستگی بود. با توزیع پرسش­نامه های بازخورد و تقویت، جهت ­گیری ­های انگیزشی، شایستگی ادراک شده، حالات هیجانی و انگیزش مشارکت ورزشی بین 813 نوجوان دختر و پسر، داده ها جمع­ آوری شد. تحلیل واریانس چندمتغیّره نشان داد جنسیت بر بازخورد و تقویت، شایستگی ادراک شده و انگیزش درونی و بیرونی اثربخش نیست اما بر حالات هیجانی و جهت­ گیری هدفی اثربخش است. میزان خی دو نشان داد که سابقه ورزشی والدین و تحصیلات پدر بر انگیزش مشارکت فرزندان اثربخش است اما تحصیلات مادر و شغل والدین بر انگیزش مشارکت ورزشی اثربخش نیست. تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان داد متغیّرهای انگیزش درونی و بیرونی، بازخورد و انگیزش، تکلیف و نتیجه، حالات هیجانی، شایستگی ادراک شده و جنسیت به طور معناداری انگیزش مشارکت ورزشی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Sport Participation among Adolescents of Tehran Based on Competence Motivation Theory

نویسندگان [English]

  • Nadia Abasrashid 1
  • Mohammad VaezMousavi 2
  • Ali Kashi 3

1 Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Motor control and learning department, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the main dimensions of participating in sport in students aged 14 to 17 years from eighteen high schools at three, five, six, seven and thirteen Tehran educational zones. 6 questionnaires were used namely; feedback and reinforcement, motivational orientation, perceived competence scale, sport emotion and sport motivation. After distributing these questionnaires among 813 high school adolescents from Tehran, data were collected for analysis. MANOVA test showed that the gender was not effective in feedback and reinforcement, perceived competence, and internal and external motivation while it was effective in emotional states and goal orientation. Chi-square test revealed that parents' sport experience and education were effective in motivation, while mother's education and parental occupation did not affect sport participation. In addition, multivariate regression revealed that internal and external motivation, feedback and reinforcement, goal orientation, emotional states, perceived competence and gender predicted sport participation motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence Motivation
  • Feedback and Reinforcement
  • Sport Emotion
  • Task and Ego Orientation
1-    Abasrashid, Nadia., VaezMousavi, Mohammad Kazem., Kashi, Ali. (2018). Investigating sport participation among adolescents of Tehran based on competence motivation theory. PhD Thesis. In Persian
2-    Brunet, J., Catherine, M., Sabiston, C., Michael, T.A., O’Loughlin, B.E., Low. N., O’Loughlin, J. (2013). The association between past and current physical activity and depressive symptoms in young adults: a 10-year prospective study. Annals of Epidemiology, 23; Pp: 25-30.
3-    Emami, S., Heydar Nezhad, S., Shafieniya, P. (2013). Analysis of the motivational factors of students' participation in university sports activities. Journal of Research in academic sport, 5; Pp: 81-96. In Persian
4-    Eslami Marzankalateh, M, M., Mousavi, J., Khoshfar, GH. (2014). The relationship between social capital and women's participation in sport activities. Journal of Social Capital Management, 1(2); Pp: 139-159. In Persian 
5-    Ewing, M. E., & Seefeldt, V. (1988). Participation and attrition patterns in American agency-sponsored and interscholastic sports. Report presented to the Athletic Footwear Council of the Sporting Goods Manufacturers Association.
6-    Farholm, A., Sørensen, M., Halvari, H., & Hynnekleiv, T. (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC psychiatry, 17(1); Pp: 1-11.
7-    Forsman, H., Gråstén, A., Blomqvist, M., Davids, K., Liukkonen, J., & Konttinen, N. (2016). Development of perceived competence, tactical skills, motivation, technical skills, and speed and agility in young soccer players. Journal of sports sciences, 34(14); Pp: 1311-1318.
8-    Fredricks, J. A., & Eccles, J. S. (2004). Parental Influences on Youth Involvement in Sports. In M. R. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective; Pp: 145–164. 
9-    Gould, D., & Petlichkoff, L. (1988). Participation motivation and attrition in young athletes. Children in sport, 3; Pp:161-178.
10-    Guay, F., Roy, A., & Valois, P. (2017). Teacher structure as a predictor of students’ perceived competence and autonomous motivation: The moderating role of differentiated instruction. British Journal of Educational Psychology, 87(2); Pp: 224-240.
11-    Harter, S. (1992). The relationship between perceived competence, affect, and motivational orientation within the classroom: Processes and patterns of change. Achievement and motivation: A social-developmental perspective, 2; Pp:77-114.
12-    Hawkins, S. A., Cockburn, M. G., Hamilton, A. S., & Mack, T. M. (2004). An estimate of physical activity prevalence in a large population-based cohort. Medicine and science in sports and exercise, 36(2); Pp: 253-260.
13-    R. Hemayattalab, F. Bagherzadeh, D. Homyanian, J. Afshari, (2014). Identification, Prioritization and classification the factors affecting sport participation of young people in Tehran by using hierarchical snalysis group, Journal of Psychological Sciences, 13(49); Pp: 3-7. In Persian
14-    Hom Jr, H. L., Duda, J. L., & Miller, A. (1993). Correlates of goal orientations among young athletes. Pediatric Exercise Science, 5(2); Pp: 168-176.
15-    Jones, M. V., Lane, A. M., Bray, S. R., Uphill, M., & Catlin, J. (2005). Development and validation of the sport emotion questionnaire. Journal of Sports and Exercise Psychology, 27; Pp: 407-431.
16-    Khodaverdi, F., & Bahram, A. (2015). Relationship between motor skill competence and physical activity in girls. Annals of Applied Sport Science, 3(2); Pp; 43-50. In Persian
17-    Klint, K. A., & Weiss, M. R. (1987). Perceived competence and motives for participating in youth sports: A test of Harter's competence motivation theory. Journal of sport Psychology, 9(1); Pp: 55-65.
18-    Martens, M. P., & Webber, S. N. (2002). Psychometric properties of the Sport Motivation Scale: An evaluation with college varsity athletes from the US. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24(3); Pp: 254-270.‏
19-    McMahon, E. M., Corcoran, P., O’Regan, G., Keeley, H., Cannon, M., Carli, V.& Balazs, J. (2017). Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, depression and well-being. European child & adolescent psychiatry, 26(1); Pp: 111-122.
20-    Shahim, S. (2004). Self-perception of competence by Iranian children. Psychological reports, 94(3); Pp: 872-876. In Persian
21-    Sirard, J. R., Pfeiffer, K. A., & Pate, R. R. (2006). Motivational factors associated with sports program participation in middle school students. Journal of Adolescent Health, 38(6); Pp: 696-703.
22-    Vella, S. A., Cliff, D. P., & Okely, A. D. (2014). Socio-ecological predictors of participation and dropout in organized sports during childhood. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(1); Pp 62-66.
23-    Wagner, A., Klein-Platat, C., Arveiler, D., Haan, M. C., Schlienger, J. L., & Simon, C. (2004). Parent-child physical activity relationships in 12-year-old French students do not depend on family socioeconomic status. Diabetes & metabolism, 30(4); Pp: 359-366.
24-    Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Mohamad Kazem VaezMousavi, Ali Hojati, Naj,eh RezaSpltani, Milad Esmaili, Reyhaneh Rahdarbeyg. (2014). 1E. Hatmi. 
25-    Yang, X. L., Telama, R., & Laakso, L. (1996). Parents' physical activity, socioeconomic status and education as predictors of physical activity and sport among children and youths-A 12-year follow-up study. International review for the sociology of sport, 31(3); Pp: 273-291.
26-    Zou, J., Liu, Q., & Yang, Z. (2012). Development of a Moodle course for schoolchildren’s table tennis learning based on Competence Motivation Theory: Its effectiveness in comparison to traditional training method. Computers & Education, 59(2); Pp: 294-303.