نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر تمرین‌های تصمیم‌گیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است، جامعه آماری پژوهش دختران دانشگاه تبریز در دامنه سنی 19 تا 25 سال است، که از میان آن‌ها 45 نفر از بازیکنان والیبال مبتدی آموزش‌دیده به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. این بازیکنان به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات تصمیم‌گیری با پیچیدگی زیاد، تمرینات تصمیم‌گیری با پیچیدگی کم و کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرینی به ‌مدت 18 جلسه انجام شد و گروه‌ها تمرینات را بر اساس دستورالعمل تمرینی هر گروه در قالب 3 بلوک 20 تایی اجرا کردند. برای ارزیابی توجه انتخابی، حافظه کاری و دقت عملکرد به‌ترتیب از آزمون‌های استروپ، ظرفیت حافظه کاری و آزمون استاندارد شده والیبال استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک، نرمال بودن توزیع داده‌ها بررسی شد و در ادامه، از روش تحلیل واریانس عاملی بین و درون‌گروهی در سطح معناداری (05/0>P) با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس نسخه 25 به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان دادند که گروه تمرین تصمیم‌گیری نسبت به گروه کنترل بهبود چشمگیری در متغیرهای پژوهش داشته است. این افزایش در گروه تصمیم‌گیری با پیچیدگی زیاد به‌ مراتب بیشتر از گروه تصمیم‌گیری با پیچیدگی کم گزارش شد و در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of decision training on working memory, selective attention and accuracy of performance

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad
  • zahra hoseinzadeh

motor behavior department, physical education and sport science faculty, university of Tabriz, Tabriz

چکیده [English]

This study aims to investigate and compare the effect of decision-making training on working memory, selective attention and performance accuracy. This semi-experimental study was conducted with pre-test and post-test method. The participants were female students from the University of Tabriz aged 19 to 25 years. Via purposeful sampling, 45 trained amateur players that were selected. These players were randomly divided into the three low complexity, high complexity decision making, and control groups. The exercise protocol was performed at 18 sessions (3 weeks, 6 sessions per week) and to the exercise instructions the groups performed the exercises according (3 blocks of 20 trials per session). To evaluate selective attention, player performance accuracy and working memory, the Working Memory Capacity Tests, Strop Test, and Standard Volleyball Test were used, respectively. To investigate the normality of the data distribution, the Shapiro-Wilkes test was used. Moreover, to determine the mean difference between and within groups the analysis of variance at the significant level (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • decision-making training
  • working memory
  • selective attention and performance accuracy