نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده تربیت بدنی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 دبیر آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ توانایی تصویرسازی ورزشی(SIAQ) (ویلیامز و کامینگ، 2011) بود. در گام اول پرسشنامه SIAQ به زبان فارسی ترجمه و صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی پرسشنامه تأیید شد. 154ورزشکار مرد ماهر (با میانگین سنی، 69/3 22/59 ±) پرسشنامه را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری و ضریب آلفای کرونباخ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد همسانی درونی پرسش-نامه قابل قبول بوده و تحلیل عاملی تأییدی از نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ توانایی تصویرسازی ورزشی با 5 عامل و 15 گویه حمایت می‌کند. مدل پنج عاملی شناسایی شده در این پژوهش مشابه با مدل معرفی شده توسط پدیدآورندگان این پرسشنامه است. با توجه به تأیید روایی و پایایی این پرسش‌نامه، می‌توان این پرسشنامه را در ارزیابی توانایی تصویرسازی ورزشکاران مرد به کار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of psychometric Properties of Persian Version of Sport Imagery Ability Questionnaire

نویسندگان [English]

  • farshid tahmasbi 1
  • Farzaneh Hatami 2
  • Elham Hatami Shahmir 3

1 dean of sport sciences faculty

3 teacher

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate psychometric properties of the persian version of sport imagery ability questionnaire (SIAQ) (Williams and Cumming, 2011). In the first step, SIAQ was translated into Persian and translate accuracy of Persian version of questionnaire was confirmed. Then 154 skilled male athletes (mean age: of 22/59±3/69 years) completed the Questionnaire. Data was analyzed with Confirmatory factor analysis based on structural equations and Cronbach alpha coefficient. The results showed that questionnaire’s internal consistency was acceptable and confirmatory factor analysis supported Persian version of sport imagery ability questionnaire with 5-factor and 15-item. The identified five factor model in this research was identical with the model introduced for this questionnaire by original authors. Due to the confirmation of variability and reliability of this questionnaire, it can be used for evaluation of sport imagery ability in male athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Construct Validity"
  • "Reliability"
  • "Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ)"