نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع تکلیف و خستگی بدنی بر توانایی تصویرسازی ذهنی ورزشکاران ماهر بود. سی ورزشکار ماهر به‌صورت تصادفی به دو گروه خستگی و کنترل تقسیم شدند. سنجش‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل اجرای ذهنی تکالیف حرکتی به‌صورت بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی بود. گروه تجربی پروتکل تمرینی را برای خستگی (دویدن با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه تا رسیدن به حد خستگی) اجرا کردند، درحالی‌که گروه کنترل فاقد هرگونه فعالیت بدنی و ذهنی بودند. نتایج نشان داد که یک وهله خستگی منجر به کاهش معنادار دقت تصویرسازی شد. در هر دو تکلیف، دقت تصویرسازی بینایی بیرونی، از بینایی درونی بیشتر بود و دقت تصویرسازی بینایی درونی از حرکتی بالاتر بود. همچنین، خستگی بر وضوح تصویرسازی ذهنی تکلیف کوتاه و بلند تأثیر معناداری ندارد. درنهایت، خستگی بر کنترل‌پذیری تصویرسازی ذهنی تکلیف کوتاه و بلند تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Type of Task and Body Fatigue on the Ability to Mentally Imagery Skilled Athletes

نویسندگان [English]

  • Azam Heidarzadeh 1
  • fatemeh sadat hosseini 2
  • Asghar Tofighi 3

1 Department of Motor Behaviour, Urmia University, Iran

2 Member of the Faculty of Physical Education, University of Urmia

3 Associate Prof, Department of Sport Physiology, Urmia University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of one type physical fatigue on the mental imagery ability in skill athletes with emphasis on duration of movement. Thirty skilled athletes were randomly assigned into two groups of fatigue and control. Pre-test and post-test measures included internal vision external and motor vision. The experimental group performed the exercise protocol for fatigue (running at 70% of maximum heart-rate until fatigue), while the control group did not do any physical activity. The results revealed that one-part fatigue significantly reduced the accuracy of imaging. In both tasks, the accuracy of external visual imagery was higher than that of the internal visual imagery, and the accuracy of internal visual imagery was higher than that of the motion. Also, fatigue did not have a significant effect on clarity of short and long task mental imagery. Finally, fatigue had no significant effect on controllability of short and long task mental imagery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Fatigue
  • Ability of Mental Imagery
  • Level of Skill