نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 عضو گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه امام حسین

3 رفتار حرکتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین روای ی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة هیجان ورزشی بود. 224 نفر ورزشکار (86 مرد و 138 زن) در سه سطح مهارتی نخبه، زیرنخبه و ماهر شهر تهران به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه، روایی ص و محتوایی (84/0) نسخه فارسی پرسش‌نامه توسط متخصصان روانشناسی ورزش و متخصص آموزش زبان انگلیسی تایید شد و با مقایسة دو متن انگلیسی (متن اصلی و متن به دست آمده از ترجمة فارسی به انگلیسی) اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی فارسی پرسش‌نامه هیجان ورزشی تهیه گردید. نتایج روایی عاملی سازه به روش تحلیل عاملی بیانگر برازش مطلوب مدل پنج عاملی و 22 سوالی نسخه فارسی پرسشنامة هیجان ورزشی بود که نشانگر تایید روایی سازه این پرسش‌نامه بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی نیز ارتباط معناداری (05/0> p) بین عوامل مشترک و مفروض بین پرسش‌نامه هیجان ورزشی و پرسش‌نامه حالات خلقی برومز نشان داد که بیانگر تایید روایی ملاک این پرسش‌نامه است. ضرایب همبستگی درون طبقه‌ای با روش ICC نشان داد همسانی درونی و پایایی زمانی (در بازه زمانی دو هفته) تمامی پنج عامل از مقدار قابل قبولی برخوردار است (7/0r=). با توجه به اینکه داده های پژوهش حاضر در شرایط پیش از رقابت جمع آوری شد، از نسخۀ فارسی پرسشنامة هیجان ورزشی می‌توان به عنوان ابزاری جهت مطالعه و ارزیابی هیجانات ورزشکاران ایرانی در شرایط پیش از رقابت بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Persian Version of the Sport Emotion Questionnaire (SEQ) among Athletes with Different Physical Activity Level

نویسندگان [English]

  • mohammad kazem vaez mosavi 2
  • mina abed eshghi 3

2 full professor

3 gilan

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the adaptability, validity and reliability of Persian Version of the Sport Emotion Questionnaire (SEQ) among Athletes with Different Physical Activity Level. For this purpose, 224 athletes with different levels of skill completed the Sport Emotion Questionnaire (SEQ). Results of confirmatory factorial analysis, Cronbach’s alpha and intra-class correlation coefficients showed that this questionnaire was supported the 5-factorial and 22-item structural of the initial questionnaire, and confirm construct validity. Also, the reliability of Persian version of Sport Emotion Questionnaire (SEQ) was confirmed. Therefore, the Persian version of Sport Emotion Questionnaire (SEQ) has acceptable reliability and validity in Iranian athletes with different level of skills, and coaches, researchers and athletes can use this questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factorial Validity
  • Reliability
  • Emotion
  • Mood State
  • skill levels