نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و پیوستار انگیزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان بود. این پژوهش به روش توصیفی و همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ استان آذربایجان شرقی بود که 221 نفر به عنوان نمونۀ تحقیق به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های تنظیم رفتار ورزشی و فضای انگیزشی ادراک‌شده در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو انگیزشی و عدم انگیزه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین جو خودمحور و انگیزۀ بیرونی و تنظیم درون فکنی شده و نیز بین جو تکلیف‌محور و انگیزۀ درونی و تنظیم شناسایی شده رابطۀ معناداری مشاهده شد. به عبارتی در جو تکلیف‌محور و جو خود‌محور هر دو در مدل مورد استفاده 6 درصد از تغیرات تنظیم بیرونی را، 2 درصد از تغییرات تنظیم متمایل درونی، 14 درصد از تغییرات تنظیم شناسایی شده، 12 درصد انگیزۀدرونی و 11 درصد عدم انگیزه را بدرستی پیش‌بینی می‌کنند. بر این اساس و به صورت کلی می‌توان گفت جو انگیزشی ادراک‌شده عاملی مهم و پیش‌بینی کنندۀ نوع انگیزۀ به وجودآمده برای انجام ورزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between Ego and task perceived motivational climate in physical education classes with different types of motivation among female adolescent students: an approach to Self-determination theory and Achievement goal theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Fathirezaie 1
  • elham Khodadade 2
  • Seyyed Hojjat Zamani sani 1

2 University of Tabriz

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between perceived motivational climate and motivation in adolescent female students. This research was conducted through descriptive and correlational method. The statistical population of this study was all high school female students in East Azerbaijan province, 221 people were selected using cluster sampling method. In order to collect data, exercise behavior adjustment questionnaire and perceived motivational space were used in sport. The results showed that there was a significant relationship between motivational climate and lack of motivation. Also, there was a significant relationship between ego-oriented climate and external motivation and introjected regulation, as well as between the task-oriented climate and internal motivation and the identified regulation. In other words, in the Ego and task perceived motivational climate, both in the model used predict 6% of the changes in the external motivation, 2% of the changes in the introjected regulation, 14% of the identified regulation changes, 12% of internal motivation and 11% of the lack of motivation correctly. Therefore, it can be said that the perceived motivational climate is an important factor and predictor of the type of motivation to exercise in adolescent female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ego-oriented climate
  • Motivation
  • Sport
  • task-oriented climate