نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

4 گروه آموزشی بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عملکرد کودکان در مهارت‌های هماهنگی حرکتی با توانایی آن‌ها در همدلی شناختی و عاطفی صورت گرفت. شرکت‌کنندگان را 45 نفر از دانش‌آموزان 7 تا 9 ساله مدارس ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند. مهارت‌های هماهنگی حرکتی با استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان، ویرایش دوم و در سه حیطه چالاکی دست‌ها، هدف‌گیری و دریافت و نیز مهارت‌های تعادلی اندازه‌گیری شدند. همچنین از مقیاس همدلی گریفیت برای ارزیابی توانایی همدلی آزمودنی‌ها استفاده شد. نتایج رگرسیون تک‌متغیره و چندگانه نشان داد که چالاکی دست‌ها و تعادل به ترتیب با همدلی عاطفی و شناختی رابطه مستقیم و معنادار دارند و به ترتیب 7 و 11 درصد از واریانس آن‌ها را تبیین می‌نمایند. به علاوه، بدون کنترل متغیرهای دیگر، بین مهارت چالاکی دست‌ها و نمره کل همدلی رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد. ارزیابی و توجه به مهارت‌های هماهنگی حرکتی به ویژه مهارت‌های حرکتی ظریف در سنین کودکی برای پیشگیری از بروز اختلال در رشد مهارت‌های اجتماعی نظیر همدلی ضروری به نظر می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Motor Coordination Skills and Cognitive and Affective Empathy Ability in Children

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Ghaheri 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • MEHDI SHAHBAZI 3
  • Ahmad Reza Arshi 4

1 Department of Motor learning and control, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran

2 Associate Prof. University of Tehran

3 Associate Prof. University of Tehran

4 Associate Prof. Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the relationship between the performance of children in motor coordination skills and their ability in cognitive and affective empathy. The participants contained 45 students aged 7-9 years from Tehran elementary schools. Movement Assessment Battery for Children-second edition (MABC-2) was used to asses motor coordination skills including manual dexterity, aiming, catching, and balance. Moreover, cognitive and affective empathy were evaluated employing Griffith Empathy Measure (GEM). Univariate and multiple linear regression revealed that manual dexterity and balance were positively and significantly correlated with affective and cognitive empathy explaining 7 and 11 percent of their variance, respectively. Moreover, manual dexterity was positively and significantly correlated with general score of empathy, while not controlling for the other variables. Monitoring motor coordination skills, fine motor skills in particular, seems necessary to prevent deficits in development of social skills such as empathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motor coordination
  • social development
  • empathy
  • children