ارتباط علائم روان‌شناختی با پرستش سلبریتی در قهرمانان تکواندو کشور: نقش میانجی گر رؤیاپردازی ناسازگار و تمایل به شهرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط علائم روان‌شناختی با پرستش سلبریتی با میانجی‌گری تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار در قهرمانان تکواندو کشور انجام شد. جامعه آماری از تکواندوکاران دارای مقام قهرمانی کشور و سابقه عضویت در تیم ملی تشکیل شد. نمونه آماری 336 نفری (296 دختر و 40 پسر) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه پرستش سلبریتی، علائم روان‌شناختی، تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار انجام شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد علائم روان‌شناختی (پریشانی، افسردگی، نگرانی، علائم جسمانی) با پرستش سلبریتی از طریق میانجی تمایل به شهرت و رؤیاپردازی ناسازگار بر قهرمانان تکواندو کشور ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود با توجه به مهارت‌های ضعیف اجتماعی پرستش‌کنندگان سلبریتی که موجب بروز علائم نگرانی و افسردگی قرانان می‌شود، مجموعه اقدامات آموزش مهارت‌های روانی توسط فدراسیون تکواندو در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های ذهنی و مشاوره روان‌شناختی صورت گیرد تا نوجوانان به ماهیت وجودی خود پی برده تا بدین ترتیب اتکابه‌نفس قرانان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Associating Psychological Symptoms and Worshipping National Taekwondo Champions as Celebrities: The Mediating Role of Maladaptive Daydreaming and Desire for Fame

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sabzban 1
  • Iman Safaei 2
1 Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Department of physical Education and sport science,birjand branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the association between psychologically symptoms and celebrity worship by the mediating role of desire for fame and maladaptive daydreaming on the national Taekwondo champions. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of taekwondo playeres with participating experience in the national taekwondo championships and championship history was formed that 336 people (296 girls and 40 boys) were selected by random cluster sampling. Data were collected by using the Vanesa Baneules’ celebrity worship, the Terluin’s psychologically symptoms, Vanesa Baneules’ desire for fame, and Sumers’ maladaptive daydreaming Questionnaire. Data analysis was performed by using Pearson correlation coefficient and structural equation analysis. The results of data analysis showed that psychologically symptoms(Anxiety, depression, worry, physical symptoms) have a positive and significant effect on celebrity worship by the mediating role of desire for fame and maladaptive daydreaming on the national Taekwondo champions. According to the results, Due to the poor social skills of celebrity worshipers that cause symptoms of anxiety and depression in them, a set of psychological skills training activities by the Taekwondo Federation in the form of mental skills training workshops and psychological counseling to adolescents to realize their existence so Strengthen self-reliance in them,suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity Worship
  • desire for fame
  • maladaptive daydreaming
  • psychologically symptoms
  • Taekwondo players