روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مولفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مولفه‌های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران بود. به این منظور، 370 ورزشکار دانشجو رشته تربیت‌بدنی (184 مرد و 186 زن) با روش تصادفی طبقه‌ای ساده از دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران نمونه‌گیری و پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ادراک تغییر با افزایش ایده‌های غیرمنطقی و متعاقباً افزایش هیجانات منفی، بر کاهش تمایل به تغییر اثرگذار است. همچنین، تمایل به تغییر به طور مستقیم و نیز از مسیر کاهش لذت ورزشی و فرصت‌های مشارکت و نیز افزایش جایگزین‌های مشارکت اثر معناداری بر تعهد ورزشی داشتند. یافته‌ها با تأکید بر ساز و کار شکل‌گیری تعهد ورزشی در موقعیت‌های متقتضی تغییر مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal Relationships of Cognitive and Affective Processes of Intention to Change with the Components of Sport Commitment Model among Athletes

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Esmaeili 1
 • Farideh Ashraf Ganjooyi 1
 • ali zarei 2
1 Department of Physical Education, Central Tehran Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
2 Associate professor in Sport Management/Islamic Azad University of Tehran central branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the causal relationships of cognitive and affective processes of intention to change with the components of sport commitment model among athletes. To this aim, 370 student athletes studying physical education (184 males and 186 females) were sampled using simple cluster random method from the Tehran city’s Islamic Azad universities and completed the questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling at a 95% confidence level. The results showed that perception of change by increasing irrational ideas and subsequently increasing negative emotions has a significant effect on the decrease of intention to change. Also, intention to change directly, as well as through reducing sport enjoyment and involvement opportunities, and increasing involvement alternatives, had a significant effect on the sport commitment. The findings are discussed with emphasis on the mechanism of sport commitment formation in situations demanding change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Distortion
 • Irrational Ideas
 • Emotions
 • Intention Resistance to Change
 • Sport Commitment Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1398