نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- بخش علوم ورزشی- دانشگاه شیراز.

2 بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه شیراز- شیراز

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال بود. به این منظور 40 شرکت‌کننده به چهار گروه شامل تصویرسازی، مشاهده، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان بر اساس گروه‌بندی خود به مدت یک هفته (هر روز 100 کوشش) به تمرین پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند. یک هفته بعد از آخرین جلسه تمرینی آزمون یادداری را انجام شد. دقت حرکت و ساختار بازنمایی ذهنی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج دقت حرکت نشان داد که گروه ترکیبی نسبت به سایر گروه‌ها دقت بالاتری داشت. همچنین گروه مشاهده نسبت به گروه تصویرسازی دقیق‌تر عمل کرده بود. در متغیر ساختار بازنمایی ذهنی، گروه ترکیبی نسبت به سایر گروه‌ها بازنمایی ذهنی ساختار یافته‌تری داشت. همچنین بازنمایی ذهنی گروه تصویرسازی نسبت به گروه مشاهده ساختار یافته‌تر بود. این نتایج با توجه به مکانیزم‌های زیربنایی متفاوت مرتبط به این گونه‌های مختلف تمرین تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of imagery and action observation on mental representation and movement accuracy of basketball free throw

نویسندگان [English]

  • Davoud fazeli 1
  • Robabeh Rostami 2
  • Gholamhossein Nazemzadegan 3

1 Assistant professor of Motor Behavior- Faculty of Education and Psychology - Department of Sport Sciences- Shiraz University

2 Physical Education& Sport Sciences, Associate Professor, Shiraz university, shiraz. Iran.

3 Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz

چکیده [English]

This study was aimed to address the effect of motor imagery and action observation on the mental representation and accuracy of basketball free throw. For this purpose, 40 participants were divided into four groups including imagery, observation, mixed, and control. Participants practiced the basketball free throw for one week (100 trials per day) according to their grouping. One week after the last session of training, a retention test was performed. Movement accuracy and the structure of mental representation were measured. Results of movement accuracy showed that the mixed group had a higher accuracy than other groups. Also, the observation group performed more accurately than the imagery group. In the mental representation measure, the mixed group had a more structured mental representation than other groups. Besides, the mental representation of the imagery group was more structured than the observation group. These findings were interpreted according to the different underlying of these practice types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Free Throw
  • mental representation
  • Action Observation
  • Motor Imagery