پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 عضو هیات علمی

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آپادانا، شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام شد و استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی جامعه آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین مقدار پایایی پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و اس‌پی‌اس‌اس انجام شد.نتایج نشان داد تنفر از برند به طور معناداری باعث اجتناب از برند، کاهش/ توقف حمایت، تبلیغات منفی دهان به دهان، شکایت از برند و انتقام از برند می شود. بطور کلی با توجه به پیامدهای منفی تنفر از برند به مدیران پیشنهاد می شود با اتخاذ رویکردهای در مدیریت برند، راه های را برای مقابله با بحران های اینچنینی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of brand hatred in users of sportswear

نویسندگان [English]

  • Mahammad Hasan Abdollahi 1
  • Sajad gholami Torkesaluye 3
  • Ali abolhoseini 4
1 Assistant Professor of Sport Management, Department of Sports Science, Faculty of Education & Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Sport Science, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
4 M.A Sports Management, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the consequences of brand hatred on sportswear users. The research method was descriptive-correlational and in terms of purpose, it was applied in a field and the users of sportswear were statistically. There were 360 samples selected by simple random sampling. The reliability of the desired questionnaire was also estimated. Analysis of the results was performed by structural equation method with LISREL and SPIOSIAS software.The results showed that brand aversion significantly avoids branding, reducing / stopping support, negative word-of-mouth advertising, brand complaints, and brand revenge. In general, due to the negative consequences of brand hatred, managers are advised to take approaches in brand management to consider ways to deal with such crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand hatred
  • consequence
  • Sportswear