الگوی توسعه نگرش زیست محیطی در دانش‌آموزان با تأکید بر ورزش سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی،گروه علوم تربیتی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف الگوی توسعه نگرش زیست محیطی در دانش‌آموزان با تأکید بر ورزش سبز انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بود که 14 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش در بخش کیفی مشخص شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل تمامی معلمان ورزش مدارس دخترانه شهر تهران در مقطع ابتدایی بود که اطلاعات جامع در خصوص تعداد این افراد دردسترس نبود. 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌های پژوهش تعداد 357 پرسشنامه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود. نتایج نشان داد که درمجموع 22 گویه به‌عنوان عوامل مؤثر بر توسعه نگرش زیست محیطی در دانش‌آموزان با تأکید بر ورزش سبز مشخص گردید در 4 بخش شامل عوامل مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pattern of developing environmental attitudes in students with emphasis on green sport

نویسندگان [English]

  • Fariba Foroozanfar 1
  • zahra taleb 2
  • Esmat Masoudi Nadushan 2
1 Ph.D student of Curriculum, Psychology and Education, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 Department Of Psychology and Education .South Tehran Branch, Islamic Azad University, , Tehran ,Iran,
چکیده [English]

The aim this study was developing a pattern of environmental attitudes in students with an emphasis on green sports. The statistical population of present study was experts aware of subject of research that 14 people were identified as research sample in qualitative section. The statistical population included a small number of all sports teachers in girls' schools in Tehran city, but comprehensive information on the number of these people was not available. 384 people according to the Cochran sample were identified as the research sample. After distributing and collecting research questionnaires, 357 questionnaires were analyzed. Data collection tools in the present study included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The results showed that a total of 22 items were identified as effective factors on the development of environmental attitudes in students with emphasis on green sports in 4 sections including managerial, cultural, social and educational factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Sport
  • Environmental Attitude
  • Sustainable Development

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 فروردین 1400