نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی ، دانشگاه سنندج

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که با توجه به روش داده بنیاد با توجه به رهیافت ظاهرشونده گلیسر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 15 نفر از این افراد به‌عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری انجام یافت. ابزار گردآوری پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سـه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام، سپس مدل پژوهش طراحی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار مکس‌کیو دی ای استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی شامل پنج دسته شاخص رفتاری، نگرشی، اجتماعی، مداخله‌ای و سلامتی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Psychological Indicators in the Sports Coaches Succession Process

نویسندگان [English]

  • Shila Farhangian 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3
  • Rasool Nazari 4

1 Ph.D Student Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Sanandaj Branch,Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management of Sanandaj University

4 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to Identifying psychological Indicators in the process of Succession in sport coaches. The method of this study was qualitative, which was done according to grounded theory method according to apparent approach of Glaser. The statistical population of experts aware of the subject of the research, which according to the purposeful selection of 15 these people were identified as research sample. Sampling was performed until theoretical saturation was reached. The collection tool of present study in qualitative section is semi-structured interview. The statistical method used in the present study included the coding method. The coding performed in this research was done in three sections of open, axial and selective coding. To analyze the data, Maxqda software was used. Results show that the Indicators of sports psychology in process of Succession coaches, including five categories of behavioral, attitude, social, Intervention and health indicator were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Sports Psychology
  • Behavior
  • Attitude