نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد یاسوج، انشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 گروه علوم ورزشی، واحد ارسنجان، انشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش،تدوین الگوی عوامل فردی – روانی و فرهنگی مؤثر بر جانشین‌پروری در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با روش آمیختة کمی و کیفی و در چارچوب مطالعات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعة آماری 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی، کلیة مدیران و کارشناسان تربیت‌بدنی و سلامت معاونت تربیت‌بدنی سلامت وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل تابعه بودند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و با فرمول کوکران، تعداد 400 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة محقق ساخته که با روش دلفی حاصل و شامل 27 عامل مؤثر بر توسعة جانشین‌پروری بود که روایی آن با 10 نفر از خبرگان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (93/0= α). تحلیل داده‌ها به روش دلفی و تحلیل مسیر رگرسیون و برای معناداری از رویة بوت استراپ و برای مشخص کردن میزان اثر از ضرائب مسیر استفاده شد. برای سنجش روایی با نرم‌افزار پی.ال.اس از روش همگرایی و افتراقی استفاده شد.براساس یافته‌ها و نظرات خبرگان، الگوی احصا شدة نظام مدیریت جانشین‌پروری شامل پنج آیتم فرهنگ‌سازی سیستمی، بسترسازی، عوامل فردی- روانی، عوامل سازمانی، عوامل فرآیندی و 27 زیر شاخص است.می توان گفت که بستر‌سازی فرهنگی، استقرار نظام مدیریت استعداد و تحکیم شایسته‌سالاری در چارچوب آموزش و توسعة مهارت‌ها و به کارگیری نظام ارزیابی عملکرد به توسعة جانشین‌پروری کمک فراوانی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Individual-Psychological and Cultural Factors Affecting Succession in the Deputy of Physical Education and Health of the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Seyedeh fariba hosseini ghavamabad olya 1
  • Seyed Ehsan Amirhosseini 2
  • vali nowzari 3

1 Department of Sports Science, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran

2 Department of sport Science, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

3 Department of Sports Science, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model of individual-psychological and cultural factors affecting succession in the Deputy of Physical Education and Health of the Ministry of Education.The present study is applied in terms of purpose and was conducted by a combination of quantitative and qualitative methods and in the framework of descriptive-survey research.The statistical population is 15 experts and in the quantitative section, all managers and experts of physical education and health.The Ministry of Education and the General Directorate of Health were subordinated to 400 people based on stratified random sampling using the Cochran's formula.The research instrument was a researcher-made questionnaire obtained by Delphi method, which included 27 factors affecting the development of succession breeding, the validity of which was confirmed by 10 male experts and its reliability was confirmed by Krubach alpha test (α=0.93).Data analysis by Delphi method and regression path analysis and bootstrap procedure has been used for significance and path coefficients have been used to determine the effect. Also, convergence and differential method has been used to measure validity with pls software. Based on the findings and opinions of experts, the calculated model of succession management system includes five themes of systemic cultural, bedrock, individual-psychological factors, organizational factors, process factors and 27 sub-indicators.It can be said that creating a cultural context, establishing a system of talent management and strengthening meritocracy in the framework of training and development of skills and using a performance appraisal system will greatly contribute to the development of succession breeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Succession
  • Ministry of Education