نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، رواسنجی پرسشنامه‌ی خرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران بود. از این‌رو، با توجه به ماهیت پژوهش، تعیین گردید که تعداد 12 نفر در ازای هر گویه برای پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌ها انتخاب گردد که بر این اساس، 456 پرسشنامه در میان بازیکنان توزیع و در نهایت 325 پرسشنامه به‌صورت تکمیل‌شده به دست آمد و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه‌ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور تائید روایی ابزار نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه‌ی خرافه‌پرستی در ورزش، قابلیت اجرا و استفاده در ورزش کشور ایران را داشته و می‌توان از آن در سایر جوامع غیر بالینی ورزشی به‌عنوان یک ابزار پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validation of the Superstition Questionnaire in Sports in Iranian Football and Futsal Premier League Players

نویسندگان [English]

  • bahador azizi 1
  • Masoud Aghaei 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • Miad Khedri 3

1 Ph.D. Candidate of Sport management, Ferdowsi University of Mashhad

2 Faculty member, Ferdowsi University of Mashhad

3 Islamic Azad University shahre Qods Branch

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the superstition questionnaire in sports in the players of Iranian football and futsal premier league. Therefore, according to the nature of the research, it is determined that 12 people per item to be selected to answer the questionnaires, based on which 456 questionnaires were distributed among the players, and finally, 325 completed questionnaires were obtained and analyzed. To collect data, a standard questionnaire was used which was translated into Persian and analyzed for validity in the target population. Data analysis showed that the factor load of all questions was higher than the baseline value and the research model had a significant fit. Finally, the research results indicate that the superstitious questionnaire in sports is a multidimensional scale and can be used as a research tool in other non-clinical sports communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Team Religion
  • Superstition
  • Prayer and Worship
  • Football
  • futsal