بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در متغیر احساس نوستالژیکی ورزشی، برانگیختگی، تأثیرپذیری و آشنایی به‌طور معنادار تبیین‌کننده این متغیر بودند. بنابراین؛ احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. از این‌رو با بهبود احساس نوستالژی ورزشی می‌توان، به بهبود تمایل هواداران جهت حضور در ورزشگاه اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Athletic Nostalgia in Fans̓ Intention to Attend Stadium

نویسندگان [English]

 • Zahra Ahmadizadeh 1
 • Farshad Tojari 2
 • Zinat Nikaeen 2
 • Abdolreza Amirtash 2
1 Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education and sport sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of sport nostalgia on the national football team fans' presence in the stadium. The purpose of this research is applied research and in terms of method of execution and in terms of type of analysis, it is descriptive correlation. The statistical population of this study consisted of all supporters of Iranian national football team which according to Morgan table 384 people were selected as sample of the study the results of this study showed that in sport nostalgic feeling, arousal, affectivity and familiarity were significant explanatory variables. So feeling of sporting nostalgia had a significant effect on the willingness of the national football team to attend the stadium in a positive direction. Therefore, by improving the feeling of sports nostalgia, it can improve the willingness of fans to attend the stadium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nostalgia
 • Presence
 • Desire
 • Fans

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 07 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1398