نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل خط‌مشی گذاری اخلاقی ورزشی بود که با استفاده از پژوهش آمیخته به‌صورت کیفی و کمی انجام شد. در این پژوهش در ابتدا از طریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران و اساتید خبره ورزشی (اساتید در سطح دکترا، قهرمانان جهان و آسیایی، مربیان تیم ملی، مدیران ورزشی و افراد صاحب تألیف کتب ورزشی) سپس در گام دوم تحلیل از طریق روش دیمتل به 15 نفر از خبرگان حوزه خط‌مشی گذاری عمومی، مدیران و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان مراجعه شد که رابطه عوامل مؤثر بر خط‌مشی گذاری اخلاقی و شدت اثر آن‌ها بر هم مشخص گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که عامل تنوع قومیتی و پتانسیل‌های هم‌افزا و فلسفه اخلاق بیشترین ارتباط و تعامل را با سایر معیارها و خود دارند و عامل تأکید بر اساس روان‌شناختی در خط‌مشی‌گذاری کمترین تعامل و ارتباط را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the factors of sports ethics policy-making

نویسندگان [English]

  • meysam eyvazi
  • Alireza AmirKabiri
  • Farideh Haghshenas Kashani
  • Mohamad Reza Rabiee Mandejin

Department of Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and analyze the factors of sports ethics policy making using Demetel technique which has been answered qualitatively and quantitatively by using mixed research. In this research, first through interviews with 19 sports managers and professors (consisting of professors at the doctoral level, World and Asian champions, national team coaches, high-level sports directors and sports book authors) Then, in the second step of the analysis, 15 experts in the field of public policy, managers and experts working in the Ministry of Sports and Youth were hired by using the Demetel method. Findings show that the factor of ethnic diversity and synergistic potentials and philosophy of ethics have the most relationship and interaction with other criteria and themselves, and the factor of emphasis on psychological basis in policy-making has the least interaction and relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Policy making
  • Sports