نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف توسعة اوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعالیت‌بدنی (کاربرد روش گراندد تئوری) طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که شرایط علی در مدل حاضر شامل نیازهای فردی و نیازهای سازمانی می‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که عوامل زمینه‌ای در جهت توسعة اوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعالیت‌بدنی شامل زیرساخت‌ها، حمایت سازمانی، انگیزش و مسائل اجتماعی می‌باشد. نتایج نشان داد که عوامل مداخله‌گر شامل شرایط ترویجی، مسائل سازمانی و مسائل فردی می‌باشد. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که راهبردها شامل برگزاری مسابقات تفریحی‌ورزشی، نیازسنجی فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی، ایجاد دوره‌های آموزشی، ارزیابی فعالیت‌های آموزش‌وپرورش، ایجاد ورزش‌های تفریحی متنوع مطابق، ایجاد طرح‌های تشویقی و ارائه تخفیفات، تهیه برشور، کتابچه‌ها و مطالب علمی، هماهنگی‌های بین سازمانی و ارزیابی زیرساخت‌های ورزشی بود. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که پیامدهای توسعة اوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعالیت‌بدنی شامل پیامدهای فردی و شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teachers' leisure development with emphasis on physical activity (Application of grounded theory method)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Rohani 1
  • Kamilia Abdi 2
  • Sayed Mohamad Ali Mirhoseni 2
  • Amir Kazemi 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Department of Physical Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz , Iran

3 Assistant Professor, Executive Management Department, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of development of teachers' leisure time with an emphasis on physical activity Application of grounded theory method). The method of the present study was qualitative. The statistical population of the study included experts aware of the subject. The data collection tool in the present study was interview. According to the results of the study, it was found that the causal conditions in the present model include individual needs and organizational needs. The results also showed that the underlying factors for the development of teachers' leisure time with emphasis on physical activity include infrastructure, organizational support, motivation and social issues. The results showed that the intervention factors include promotional conditions, organizational issues and individual issues. According to the results of the research, it was determined that the strategies include holding recreational sports competitions, assessing the needs of sports leisure activities, creating training courses, evaluating educational activities, creating various recreational sports accordingly, creating incentive plans and offering discounts, preparing brochures, Booklets and scientific materials, inter-organizational coordination and evaluation of sports infrastructure. The results of the present study also showed that the consequences of teachers' leisure development with emphasis on physical activity include personal and professional consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure
  • Sports
  • Teacher