نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌کارگیری ابعاد روان‌شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش بود. از روش‌شناسی کیفی و روش پژوهش نظریه داده بنیاد استفاده شد. 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان‌های ورزشی به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای به شکل گلوله برفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل زمینه‌ای در خصوص مدیریت استعداد شامل فرهنگ، یادگیری، روان‌شناختی و استقلال می‌باشد. عوامل مداخله در پژوهش حاضر شامل محیطی، بستری، حیاتی و فردی و بین فردی بود. به عبارتی توجه به عوامل شناسایی‌شده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های موجود در سازمان‌های ورزشی ایران می‌تواند ضمن رفع محدودیت‌ها در این حوزه زمینه به‌کارگیری مدیریت استعداد را فراهم نماید. توجه به این عوامل در جهت بهبود برنامه‌ریزی در سازمان‌های ورزشی ایران امری مهم و کلیدی در جهت به‌کارگیری مدیریت استعداد می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Underlying and Interfering Factors Using psychological and cultural dimensions in talent management in sport

نویسندگان [English]

  • Roya Alizadeh 1
  • Hassan Fahim Devin 2
  • Hosein Peymani zad 2
  • Mohammad Keshti dar 3

1 Islamic Azad University of Mashhad

2 Department of physical education, Mashhad Branch, Islamic azad university, Mashhad,iran

3 Department of physical education, Ferdowsi university of Mashhad, mahshad, iran

چکیده [English]

The aim of this study was to use contextual and intervening factors in using psychological and cultural dimensions in talent management in sports. Qualitative methodology and research method of data theory based were used. 17 managers and deputies, university professors and experts in charge sports organizations who were selected through quota sampling method in form of snowballs. The data collection tool was a semi-structured interview. The results showed that underlying factors regarding talent management include culture, learning, psychology and independence. Intervention factors include environmental, hospitalization, vital and individual and interpersonal. In other words, paying attention to the identified factors in the policies and planning of Iranian sports organizations can provide the ground for the use of talent management while removing restrictions in this area. Paying attention to these factors in order to improve planning in Iranian sports organizations is an important and key issue in applying talent management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • Sport
  • Grounded-Theory Approach