بررسی نقش باورهای دینی بر تمایل به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیرت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای دینی بر تمایل به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران حرفه‌ای انجام گردید. پژوهش حاضر ازجمله پژوهش‌های کاربردی می‌باشد که به‌صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر به‌صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه‌ای کشور در رشته‌های و لیگ‌های مختلف بودند که سطوح عالی ورزش در حال فعالیت بودند. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. پس از پخش و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها تعداد 361 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که باورهای دینی شامل تعلق به اصول دین و تعهد به فروع دین سبب کاهش میزان تمایل به استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران حرفه‌ای می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of religious beliefs on the tendency to use energy substances in professional athletes

نویسنده [English]

  • Reza Nikbakhsh
department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of religious beliefs on the tendency to use energy substances in professional athletes. The present study is one of the applied researches that was conducted in the field. The method of the present study was survey. The statistical population of the present study included all professional athletes in the country in different disciplines and leagues that had high levels of active sports. Due to the uncertainty of the population size, based on the Cochran sample size formula in the uncertainty of the population, 384 people were identified as the research sample. After distributing and collecting the questionnaires, 361 questionnaires were analyzed. The results of the present study showed that religious beliefs, including belonging to the principles of religion and commitment to the branches of religion, reduce the tendency to use energetic substances in professional athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs
  • Energizers
  • Athletes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1400