نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اشتغال حافظه کاری در شرایط شناختی متفاوت تمرینات دوتایی مشارکتی بر یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز دختران نوجوان بود. شرکت کنندگان تعداد 24 دختر مقطع متوسطه اول از مدارس دخترانه شهرستان نهاوند به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه بار شناختی کم و بار شناختی بالا قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت پنج جلسه تمرینات دوتایی مشارکتی را با سطح درگیری شناختی مربوط به خود انجام دادند که هر جلسه شامل 20 ست 3 دقیقه ای با زمان استراحت 1 دقیقه ای بین ست ها بود. عملکرد فورهند تنیس روی میز در مراحل پیش آزمون، پس آزمون، یادداری و انتقال سنجیده شد. نتایج نشان داد هردو گروه بار شناختی کم و بالا پیشرفت معناداری از پیش آزمون تا انتقال نشان دادند؛ همچنین گروه بار شناختی بالا در مراحل پس آزمون، یادداری و انتقال نسبت به گروه بار شناختی کم عملکرد بهتری داشت. بنابراین بار شناختی بالا در هنگام تمرینات دوتایی مشارکتی یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز را تسهیل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of participatory dyad exercises in different cognitive conditions on table tennis forehand

نویسندگان [English]

  • elahe siavashi 1
  • ali heirani 2
  • Ehsan Zareian 3

1 razi university of sport sciences

2 Assistant professor of motor behavior at Razi University, Faculty of Sport Sciences

3 Allameh tabataba'i University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the employment of working memory in participatory dyad training on learning forehand table tennis skills of adolescent girls. Participants were selected convenience sampling form from 24 junior high school girls in Nahavand city and were randomly divided into two groups of low and high cognitive load. Both groups performed five sessions of participatory dyad training with their respective level of cognitive involvement that each session consisted of 20 sets of 3-minute with a 1-minute rest time between sets. The performance of table tennis forehand was measured in the pre-test, post-test, retention and transfer stages. The results showed that both low and high cognitive groups showed significant progress from pre-test to transfer; Also, the high cognitive group performed better in the post-test, retention and transfer stages than the low cognitive group. Therefore, high cognitive load during the participatory dyad training facilitates learning forehand table tennis skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive involvement
  • Dyad Training
  • Table tennis
  • Learning
  • Teenagers