نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. استاد راهنما

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز،تیریز ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش به مقایسه تأثیر چهار هفته تمرینات تخصصی بدمینتون به همراه انسداد جریان خون بر ویژگی‌های روانشناختی و اضطراب در بدمینتون بازان ماهر می‌پردازد. در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون، بدمینتون بازان نخبه پسر و دختر استان آذربایجان‌شرقی انتخاب و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه تمرین با محدودیت جریان خون و تمرین بدون محدویت جریان خون قرار گرفته و برنامه تمرینی سه جلسه در هفته (چهار هفته، هر جلسه 60 دقیقه) را انجام دادند. در پیش‌آزمون پرسشنامه‌های آمادگی روانی و اضطراب اجتماعی واتسون و فرند مورد برسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اجرای تمرینات بدمینتون با و بدون محدودیت کالریایی باعث ایجاد تفاوت در نمره کل آمادگی روانی آزمودنی‌ها شد اما در میزان اضطراب هیچ تفاوتی مشاهده نشد. شیوه تمرینی انسداد جریان خون می‌تواند مسیر نوینی در تمرینات ورزشی بوجود آورده و باعث ایجاد تغییرات در سطح آمادگی روانی ورزشکاران حرفه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks of training with and without blood flow restriction on psychological characteristics and anxiety of skilled badminton players

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • Javad Vakili 2
  • rogayeh alezadeh 3

1 Associate Professor of Motor Behavior, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Associate progessor of sport physiology, university of tabriz, tabriz iran

3 Master student of motor learning, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

This study compares the effect of four weeks of specialized badminton training with blood flow obstruction on psychological characteristics and anxiety in skilled badminton players. In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design, elite male and female badminton players of East Azerbaijan province were selected and randomly divided into two groups of training with limited blood flow and training without restriction of blood flow and training program three sessions per week (four They did 60 minutes per session per week. Watson and Friend (1969) questionnaires of psychological readiness and social anxiety were examined in the pre-test. The results showed that performing badminton exercises with and without calorie restriction caused a difference in the total score of mental fitness of the subjects (p <0.05) but no difference was observed in the level of anxiety (p <0.05). Blood flow blocking training methods can create a new path in sports training and cause changes in the level of mental fitness of professional athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restriction of blood flow
  • psychological characteristics
  • anxiety
  • badminton