نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایة روان‌شناختی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش انجام این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیّة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به تعداد 157 نفر می‌باشد که به‌دلیل محدودیت جامعه آماری نمونه به‌صورت تمام‌شمار برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامة استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (1981)، طردشدگی در محیط کار فریس و همکاران (2008) و سرمایة روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) استفاده گردید که روایی و پایایی آن‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار و سرمایة روان‌شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارند و نقش میانجی سرمایة روان‌شناختی نیز مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین به‌منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری کارکنان، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بایستی توجه ویژه‌ای به ادراک‌های کارکنان از طردشدگی در محیط کار و سرمایة روان‌شناختی داشته باشند و فرصت ایجاد روابط دوستانه در سازمان را برای آنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Workplace Ostracism on job performance with the mediating role of psychological capital in the Employees of Sports and Youth Departments in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Shamseddin Rezaei 1
  • Amirhossein Monazami 2

1 Organizational Loafing: Concepts, Effective Factors and Consequences

2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

the purpose of this study was to investigate the effect of workplace ostracism on job performance with the mediating role of psychological capital in the Employees of sports and youth departments of Ilam province. The method of this research is applied based on the purpose and based on how to obtain data of descriptive-correlational research type. The statistical population of the study includes all employees of sports and youth departments of Ilam province, numbering 157 people, which due to the limited statistical population; the sample was considered as equal to the statistical population. For data were collected using three standard questionnaires including Job performance of Hershey and Goldsmith (1981), job performance, workplace ostracism of Ferris et al. (2008) and the Psychological Capital of Luthans et al. (2007). Their validity and reliability were also confirmed. For data analysis, structural equation modeling method was used with the help of SPSS and Smart PLS software. The results showed that workplace ostracism and psychological capital have a significant effect on employee performance and the mediating role of psychological capital was also confirmed. Therefore, to increase the performance and productivity of employees, managers of sports and youth departments of Ilam province should pay special attention to employees' perceptions of workplace ostracism and psychological capital and provide them with the opportunity to establish friendly relations in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • workplace ostracism
  • Job Performance
  • Psychological Capital