نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطة بین طردشدگی در محیط کار و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایة روان‌شناختی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش انجام این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی به‌دست آوردن داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیّة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به تعداد 157 نفر بود که به‌دلیل محدودیت جامعه آماری نمونه به‌صورت تمام‌شمار برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (1981)، طردشدگی در محیط کار فریس و همکاران (2008) و سرمایة روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007) استفاده گردید. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار و سرمایة روان‌شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارند و نقش میانجی سرمایة روان‌شناختی نیز مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین به‌ منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری کارکنان، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بایستی توجه ویژه‌ای به ادراک‌های کارکنان از طردشدگی در محیط کار و سرمایة روان‌شناختی داشته باشند و فرصت ایجاد روابط دوستانه در سازمان را برای آنان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigating the relationship between Workplace Ostracism and job performance with the mediating role of psychological capital in the Employees of Sports and Youth Departments in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Shamseddin Rezaei 1
  • Amirhossein Monazami 2

1 Organizational Loafing: Concepts, Effective Factors and Consequences

2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between workplace ostracism and job performance with the mediating role of psychological capital in the Employees of sports and youth departments of Ilam province. The method of this research is applied based on the purpose and based on how to obtain data of descriptive-correlational research type. The statistical population of the study includes all employees of sports and youth departments of Ilam province, numbering 157 people, which due to the limited statistical population; the sample was considered as equal to the statistical population. For data were collected using standard questionnaires including Job performance of Hershey and Goldsmith (1981), job performance, workplace ostracism of Ferris et al. (2008) and the Psychological Capital of Luthans et al. (2007). For data analysis, structural equation modeling method was used with the help of SPSS and Smart PLS software. The results showed that workplace ostracism and psychological capital have a significant effect on employee performance and the mediating role of psychological capital was also confirmed. Therefore, to increase the performance and productivity of employees, managers of sports and youth departments of Ilam province should pay special attention to employees' perceptions of workplace ostracism and psychological capital and provide them with the opportunity to establish friendly relations in the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • workplace ostracism
  • Job Performance
  • Psychological Capital
1.    Biglari, N., HosainiNia, S.R., & Biglari, F. (2019). The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students. Journal of Sport Psychology Studies, 28; Pp: 221-38. In Persian. Doi: 10.22089/SPSYJ.2019.6913.1744
2.    Delshab, v., Pyun, D.Y., Kerwin, Sh., (2020). The impact of unlearning context on organizational performance through knowledge management: A case of community sport clubs in Iran, Sport Management Review, https://doi.org/10.1016/j. smr.2020.02.001.
3.    Kawalya, C. Munene, J. Ntayi, J. Kagaari, J. Mafabi, S. (2021). Psychological Capital and happiness at the workplace: the mediating role of flow wxperience, Cogent Business & Management, 8(1): 13-21.
4.    Rabiei Mendchin, M.R., Ebadi Ghahramani, M. (2020). Develop a structural model of quality of working life based on the variables of psychological capital and sports identity in athletes. Sports Psychology Studies, 10.22089/spsyj.2019.7580.1817. In Persian
5.    Rastgar, A. A., Bagheri Gharabalagh, H., Jabari, E. (2020). A reflection on the role of Workplace Ostracism on organizational pessimism by adjusting psychological capital (Case study: a military industry). Journal of Military management, 19(2); Pp: 31-52. In Persian
6.    Rezaei, Sh., (2018). Fundamentals of Sports Organizations Management. Ilam University Publications, Ilam, 1th Edition, Pp: 143-156. In Persian
7.    Rezaei, SH., Salehipour, M. (2019). Analysis of Effective Factors in Development of Iran Sport Industry using Grounded Theory Approach. Journal of Human Resource Management in Sport. 6(1); Pp: 89-107. In Persian
8.    Zarei, B; Yektayar, M; Veisi, K; & Khodamoradpoor, M. (2020). Analysis of Psychological Factors in Phenomenon of Sport Ostracism. Sport Psychology Studies, 9(33), 253-72. In Persian. DOI: 10.22089/spsyj.2020.8895.1960