نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان شامل 400 نفر بود. بر حسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع اوری پرسشنامه های پژوهش، تعداد 322 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی دارای تاثیری به میزان 703/0 دارد که با توجه به میزان تی که 381/17 می باشد، مشخص گردید که مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the effect of participation in sports on the psychological adjustment of Abadan Oil Refining Company employees

نویسندگان [English]

  • Reza Baledi 1
  • Hossein AkbariYazdi 2
  • Shiva Azadfada 3

1 PhD Student in Sports Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted to effect of participation in sports on the psychological adjustment of employees of Abadan Oil Refining Company. The method of the present study was descriptive-analytical and was a causal method based on structural equation modeling. The statistical population of the study included the employees of Abadan Oil Refining Company, which based on the information obtained, their number included 400 people. According to random selection and according to Morgan sample size table, 351 people were identified as the research sample. Finally, after distributing and collecting research questionnaires, 322 questionnaires were analyzed. Data collection tools in the present study included standard questionnaires. The statistical method used in the present study included the structural equation method. SPSS and PLS software were used to analyze the data of the present study. The results showed that participation in sports has an effect on psychological adjustment of 0.703, which according to the level of T, which is 17.381, it was found that participation in sports has an effect on psychological adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological adjustment
  • Sports Participation
  • Environment