نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر گروه روانشناسی

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

کوید-19 موجب مشکلات روان‌شناختی در ورزشکاران شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اضطراب کرونا و نقش ذهن‌آگاهی ورزشی و استحکام روانی در پیش‌بینی آن در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کل ورزشکاران رشتۀ بدنسازی در ملایر تشکیل دادند که از میان آنان 267 ورزشکار به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب بیماری کرونا، ذهن‌آگاهی ورزشی و استحکام روانی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که 82/40 درصد ورزشکاران رشتۀ بدنسازی دارای اضطراب متوسط تا شدید نسبت به بیماری کرونا بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ذهن‌آگاهی ورزشی (بازیابی تمرکز) و استحکام روانی (کنترل و چالش) در پیش‌بینی اضطراب کرونا نقش معنادار داشتند. براساس نتایج، توجه روان‌شناسان ورزشی به مشکلات روان‌شناختی به ویژه اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی در دورۀ کووید-19 لازم است تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت آموزش‌های روان‌شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی ورزشی و استحکام روانی را برای کاهش اضطراب بیماری کرونا فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Corona Disease Anxiety in Bodybuilding Athletes: The Role of Sport Mindfulness and Mental Toughness

نویسندگان [English]

  • Saeed Ariapooran 1
  • Sayed Valiollah Mousavi 2

1 Malayer University, Hamadan, Iran

2 department of Psychology, Guilan University

چکیده [English]

COVID-19 has caused psychological problems in athletes. The aim of this study was to investigate the prevalence of Corona Disease Anxiety (CDA) and the role of sport mindfulness and mental toughness in predicting it in bodybuilding athletes. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of this study consisted of all bodybuilding athletes in Malayer, from which 267 athletes were selected by convenience sampling method. The CDA, Sport Mindfulness and Mental Toughness scales were used to collect the data. Pearson correlation and stepwise regression were used to analyze the data. The results showed that 40.82% of bodybuilding athletes had moderate to severe CDA. The results of stepwise regression showed that sport mindfulness (refocusing) and mental toughness (control and challenge) played a significant role in predicting CDA. According to the results, sports psychologist's attention to psychological problems, especially CDA in bodybuilding athletes in the COVID-19 outbreak is necessary to be able to provide the necessary planning for psychological training based on sport mindfulness and mental toughness to reduce CDA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodybuilders
  • Corona Disease Anxiety
  • Mental toughness
  • sport mindfulness