نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی رفتار حرکتی واحد تهران شمال

2 دبیر علمی

3 مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی و روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة هویت اجتماعی در ورزش بود. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات غیر تجربی و در زمرة رواسازی ابزار می‌باشد که اطلاعات لازم و مورد نیاز آن به صورت مقطعی جمع‌آوری شد. جامعة آماری مطالعۀ حاضر را ورزشکاران منطقه 10 شهر تهران تشکیل دادند. نمونة آماری پژوهش حاضر نیز شامل 180 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسش‌نامة هویت اجتماعی در ورزش (اس.آی.کیو.اس) را تکمیل نمودند. این پرسش‌نامه شامل نُه سوال و سه خرده مقیاس شامل روابط بین گروهی (آی.جی.تی)، مرکزیت شناختی (سی.سی)، و تاثیر بر گروه (آی.جی.ای)، تشکیل شده است. جهت بررسی روایی سازۀ عاملی از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی (با فاصله دو هفته) از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد. نتایج نشان دهندة برازش مطلوب نسخۀ فارسی پرسش‌نامة هویت اجتماعی در ورزش بود. همچنین همسانی درونی و ثبات زمانی از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند. بنابراین، نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ هویت اجتماعی در ورزش دارای روایی و پایایی قابل قبولی در جامعه ورزشکاران ایرانی است و روان‌شناسان، ورزشکاران، و پژوهشگران می‌توانند از این پرسش‌نامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Persian version of the Social Identity Questionnaire for Sport

نویسندگان [English]

  • Setareh GholamiNezhad 1
  • Amir Shams 2
  • Mahdi NamaziZadeh 3

1 MS in Motor Behavior, Tehran North Branch Islamic Azad University

2 SSRC

3 Islamic Azad University, Isfahan Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the psychometric properties (validity and reliability) of the Persian version of the social identity questionnaire for sport. The research method is non-experimental studies in the field of instrument validation in which the necessary information was collected cross-sectionally. The statistical population of the present study consisted of athletes in District 10 of Tehran. The statistical sample also included 180 people who were selected by random sampling method and completed the social identity questionnaire for sport (SIQS). The questionnaire consists of nine questions and three sub-scales including in-group ties (IGT), cognitive centrality (CC), and in-group affect (IGA). Data were analyzed with Confirmatory factorial analysis based on structural equations, Cronbach’s alpha coefficient, and intra-class correlation coefficient tests. The result showed that the social identity questionnaire for sport (SIQS) has acceptable fit indexes (RMSEA=0.044, CFI=0.947, TLI=0.963, PNFI=0.987, and AGFI=0.921), internal consistency, and temporal reliability. Thus, the Persian version of the social identity questionnaire for sport (SIQS) has acceptable reliability and validity in Iranian athletes, and coaches, researchers, psychologists, and athletes can use this questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric
  • Social Identity Questionnaire For Sport (SIQS)
  • Athletes
  • Validity
  • Reliability