نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر اعتقاد به آخرت‌گرایی و دنیاگرایی بر سلامت روان در ورزشکاران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای بودند که تعداد دقیقی از آنان دردسترس نبود. بر حسب انتخاب دردسترس با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه‌های پژوهش، تعداد 354 پرسش‌نامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش‌نامة 28 سوالی سلامت عمومی (4 مولفه نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی)، پرسش‌نامة محقق ساخته 7 سوالی اعتقاد به آخرت گرایی و پرسش‌نامة محقق ساخته 10 سوالی اعتقاد به دنیاگرایی بود. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیة روند تحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام شد. مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص شد با توجه به میزان تی بدست آمده، اعتقاد به دنیاگرایی بر سلامت روان تاثیری به میزان 267/0- دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اعتقاد به آخرت‌گرایی بر سلامت روان تاثیری به میزان 603/0 دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of belief in the hereafter and worldliness on mental health in athletes

نویسندگان [English]

  • Mir Hamid Salehian 1
  • Elaheh Heidarian Baei 2
  • Sheida Ranjbari 3
  • Ahdieh Yadollazadeh 4

1 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor، Department of Physical Education, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

3 Department of Physical Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

4 Department of Pysical Education, Farhangian University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of the effect of belief in the hereafter and worldliness on mental health in athletes. The method of the present study is a field study. The present study is one of the applied researches. The statistical population of the present study included all professional athletes, the exact number of whom was not available. According to the available selection according to the Cochran sample size formula in the uncertainty of the community, 384 people were identified as the research sample. Finally, after distributing and collecting research questionnaires, 354 questionnaires were analyzed. The instruments of the present study included three questionnaires of 28 general health questions (4 components of physical symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression), a researcher-made questionnaire with 7 questions of belief in the hereafter and also a researcher-made questionnaire with 10 questions of worldliness. In the present study, the structural equation method was used to analyze the research data. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software. According to the results of the research model, it was found that according to the level of t-relationships, it was found that belief in secularism has an effect on mental health of -0.267. The results also showed that belief in the hereafter has an effect on mental health of 0.603.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • heresy
  • worldliness