نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان،سنندج، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 عضو هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه شیراز مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی هواداران تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و نقش تعدیلگری هویت تیمی بود. پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است. روش نمونه-گیری نیز به صورت در دسترس متشکل از هواداران باشگاه‌ های لیگ برتر بود که برآورد حجم نمونة آن با استفاده از نرم افزار سمپل-پاور صورت پذیرفت و در نهایت 295 نفر در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جرئی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد حمایتی هواداران دارند؛ همچنین هویت تیمی، رابطة بین مسئولیت اجتماعی و قصد حمایتی را تعدیل می‌سازد. در نهایت براساس یافته‌های پژوهش حاضر به مدیریت تیم‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود علایق هواداران در مسائل و موضوع‌های اجتماعی را درنظر داشته باشند و طرح‌های مختلف مسئولیت اجتماعی را در برنامه‌های بلند مدت خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between team social responsibility and Patronage Intentions Football Premier League fans: The Moderator role of team identity

نویسندگان [English]

  • Hossein Mansouri 1
  • Zohreh Rezaei 2
  • Abdollah Rozfarakh 3
  • mohammad hasan abdollahi 4

1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

2 Sport Science Research Institute

3 Shahid Chamran University

4 faculty member Shiraz University department of sport management

چکیده [English]

This research examines the moderating role of team identity in relation to social responsibility and the intention to support fans of teams in the Iranian Football Premier League. The method of this research is descriptive-correlation and based on the purpose of applied studies. The sampling method was non-probabilistic, voluntary and available consisting of fans of Premier League clubs. The sample size was estimated using sample power software based on research objectives and finally 295 people were considered. Structural equation model with partial least squares (PLS) approach was used to analyze the data. Results showed that social responsibility and team identity have a positive and significant effect on the supportive intention of fans; Team identity also modulates the relationship between social responsibility and supportive intent. It is recommended to the management of sports teams to consider the interests of the fans in social issues and issues and to include various plans of social responsibility in their long-term plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Team identity
  • Patronage Intentions