نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره وروانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزادقوچان، قوچان، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

با شیوع بالای اضطراب اجتماعی و تداخل جدی این اختلال با زندگی شخصی و حرفه ای افراد، شناسایی عوامل موثر بر اضطراب اجتماعی مهم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مطالعة ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اضطراب‌اجتماعی ورزشکاران با نقش میانجی‌گر خودپندارة‌بدنی بود. بدین منظور با مراجعه به باشگاه های ورزشی مختلف، تعداد 280 ورزشکار به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند و پرسش‌نامه‌های طرح‌وارة یانگ (1998)، اضطراب اجتماعی جرابک (1996)، و خودپندارة‌بدنی مارش (1996) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل مسیر در نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس در سطح معناداری 05/0 نشان داد که نتایج در جدول 4 نشان داد طرح‌واره‌‌های ناسازگار حوزه‌های بریدگی و طرد (003/0=P، 03/3=T، 34/0=b)، خودگردانی و عملکرد مختل (015/0=P، 43/2=T، 27/0=b)، محدودیت‌های مختل (۰۰1/0=P، 34/3=T، 42/0=b)، جهت‌مندی (039/0=P، 06/2=T، 25/0=b) و گوش‌به‌زنگی بیش‌ازحد و بازداری (۰۰9/0=P، 62/2=T، 29/0=b) با اضطراب‌اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارند. بعلاوه، طرح‌واره‌‌های ناسازگار حوزه‌های بریدگی و طرد (۰۰۰/0=P، 71/3=T، 18/0-=b)، خودگردانی و عملکرد مختل برابر (۰27/0=P، 22/2=T، 19/0-=b)، و گوش‌به‌زنگی بیش ازحد و بازداری (035/0=P، 11/2=T، 20/0=b) با خودپندارة‌بدنی ارتباط منفی و معناداری دارند. بعلاوه، بین طرح‌واره‌‌های ناسازگار محدودیت‌های مختل برابر (536/0=P، 619/0=T، 06/0-=b) و جهت‌مندی (392/0=P، 857/0=T، 07/0=b) باخودپندارة‌بدنی ارتباط معناداری مشاهده نشد. خودپندارة‌بدنی بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اضطراب‌اجتماعی نقش میانجی معناداری نداشت (05/0<p). در نهایت، خودپندارة‌بدنی با اضطراب‌اجتماعی ارتباط منفی و معناداری داشتند (046/0=P، 99/1=T، 10/0-=b). به طور کلی، طرح‌وارة‌ ناسازگار اولیه نقش مهمی در افزایش اضطراب‌اجتماعی و کاهش خودپنداره بازی میکند، اما خودپنداره بدنی نقش قابل توجهی در ارتباط بین طرح‌واره‌های نارسازگار اولیه و اضطراب‌اجتماعی بازی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between early maladaptive schemas and social anxiety of athletes with the mediating role of physical self-concept

نویسندگان [English]

  • Hosein Poorabed 1
  • fatemeh bahrami 2

1 Department of Counseling and Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Quchan Azad University, Quchan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Sabzevar Hakim University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Social anxiety is affected by Genetic factors and personality traits, and many cognitive-behavioral components. Early maladaptive schemas are one of the cognitive factors that make social anxiety disorder persistent. Therefore, the present study examines the relationship between early maladaptive schemas and athletes' social anxiety with the mediating role of physical self-concept. After referring to different sports clubs, 280 athletes voluntarily participated in the present study and completed the Young Schema (YSQ), social anxiety, and physical self-concept questionnaires. The path analysis in Smart PLS software at a significant level of 0.05 showed that there is a positive and meaningful relationship between social anxiety and maladaptive schemas of the Disconnection and Rejection Domain, impaired autonomy and performance, impaired limits, other-directedness and hypervigilance, and inhibition. Also, there is a negative and meaningful relationship between physical self-concept and maladaptive schemas of the Disconnection and Rejection Domain, impaired autonomy and performance, hypervigilance, and inhibition. Besides, there is no significant relationship between maladaptive schemas of impaired limits and other-directedness and physical self-concept. Finally, there is a negative and significant relationship between physical self-concept and social anxiety. Although early maladaptive schemas increase social anxiety and decrease self-concept, self-concept does not mediate the relationship between early maladaptive schemas and social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Maladaptive Schemas
  • social anxiety
  • Self-Concept