نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم ورزشی

3 گروه رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تمرینات بازی در زمین‌های کوچک (اس.اس.جی) می‌تواند بر ارتقای عوامل روان‌شناختی و عملکرد بازیکنان تاثیرگذار باشد. حوزة وسیعی از روان‌شناسی ورزشی بر این موضوع تکیه دارد که با ارتقای مهارت‌های روانی- حرکتی موفقیت‌های ورزشی نیز حاصل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی تمرینات بازی در زمین-های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت‌بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 22 بازیکن فوتبال انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش، پرسش‌نامة سرسختی ذهنی، مقیاس لذت فعالیت‌بدنی و نرم افزار تحلیل فوتبال بود. پروتکل اجرایی نیز شامل چهار هفته برنامه تمرینی بازی در زمین‌های کوچک (دو در مقابل دو، سه در مقابل سه، چهار در مقابل چهار و پنج در مقابل پنج) بود. نتایج تحلیل تی هم‌بسته نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون –پس آزمون سرسختی ذهنی وجود ندارد. هم چنین تحلیل‌ها حاکی از آن بود که تفاوت میانگین‌ها در متغیر لذت فعالیت‌بدنی و عملکرد بازیکنان معنادار است. بنابراین، تمرینات بازی در زمین‌های کوچک به منظور ارتقای عوامل روان‌شناختی و عملکرد بازیکنان فوتبال قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Small-Sided Games (SSG) Training on Mental Toughness, Physical Activity Enjoyment and Performance of Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Entezari 1
  • Amir Shams 2
  • Abbas Bahram 3

1 Sport Sciences Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Sport Sciences Research Institute of Iran (SSRI)

3 department of motor behavior, kharazmi university

چکیده [English]

Small-sided game (SSG) training can improve the psychological factors and performance of players. A wide range of sports psychology relies on the fact that sports success is also achieved by improving psycho-motor skills. The aim of this research was to evaluate the effectiveness of small-sided game (SSG) training on mental toughness, physical activity enjoyment, and performance of football players. Using the targeted sampling method, 22 football players were selected. The instruments used in the study were a mental toughness questionnaire, a physical activity enjoyment scale, and football analysis software. The executive protocol also included a four-week training program in small areas (two vs. two, three vs. three, four vs. four, and five vs. five). Results showed that there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of mental toughness. The analysis also showed that the difference between the means in the variables of physical activity enjoyment and players' performance was significant. Therefore, training in small fields can be used to improve the psychological factors and performance of football players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small-Sided Games (SSG)
  • Mental Toughness
  • Physical Activity Enjoyment
  • Performance