نوع مقاله : مطالعه پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج،ایران

4 گروه تربیت بدنی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثرات روان‌شناختی جانشینی مربیان در تیم‌های ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی بود که با توجه به روش گراندد تئوری و رهیافت ظاهرشونده گلیسر انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری انجام یافت. ابزار گردآوری پژوهش حاضر، مصاحبة نیمه ساختاریافته بود. این پژوهش در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. جهت تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم افزار مکس‌کیو.دی.ای استفاده شد. یافته ها نشان داد تعداد 30 کد اولیه در فرایند کدگذاری استخراج و در بخش کدگذاری باز به صورت مناسب مقوله‌بندی شدند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این بود که اثرات روان‌شناختی جانشینی مربیان در تیم‌های ورزشی در دو دسته منفی و مثبت مشخص شدند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد تیم‌های ورزشی در روند جانشینی مربیان، از نظرات ورزشکاران تا حدی استفاده نمایند تا بتوانند آثار منفی ایجاد شده در طی جانشینی را کنترل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Effects of Coach Substitution in Sport Teams

نویسندگان [English]

  • Shila Farhangian 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3
  • Rasool Nazari 4

1 Ph.D Student Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Sanandaj Branch,Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management of Sanandaj University

4 Department of Physical Education, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the psychological effects of coach substitution in sports teams. The research method was qualitative which was done according to the grounded theory method and the apparent approach of Glaser. The statistical population of the study included experts aware of the subject of the research, which according to the purposeful selection of 15 of these people were identified as the research sample. Sampling was performed until theoretical saturation was reached. The collection tool of the present study is a semi-structured interview. In this research, open, axial and selective coding was performed in three sections. Maxqda software was used to analyze the data of the present study. The results showed that 30 initial codes were extracted in the coding process and categorized appropriately in the open coding section. The results also showed that the psychological effects of coach substitution in sports teams were identified in two categories, negative and positive. Therefore, it is suggested that sports teams in the process of coaching, to use the opinions of athletes to some extent to be able to control the negative effects created during the replacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substitution
  • Change
  • Psychological Effects