نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

سرمایه روان‌شناختی یکی از نیازهای مهم در حوزه ورزش در جهت بهبود عملکرد ورزشکاران می‌باشد. این مساله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابعاد سرمایة روان‌شناختی در ورزش طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با توجه به روش گراندد تئوری انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند تعداد 13 نفر از این افراد به‌عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته می‌باشد. روش آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل روش کدگذاری بود. کدگذاری انجام‌شده در این پژوهش در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار مکس‌کیو دی ای استفاده گردید. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که سرمایة روان‌شناختی در ورزش شامل شش بعد امید، خودگویی، خودکارآمدی، تاب‌آوری، خوش‌بینی و کنترل تنش می‌باشد. در جهت بهبود سرمایه روان‌شناختی می‌بایستی تلاش جهت بهبود ابعاد امید، خودگویی، خودکارآمدی، تاب‌آوری، خوش‌بینی و کنترل تنش گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of psychological capital in sport

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Shamei 1
  • Korish Veysi 2
  • Samira Ali Abadi 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

سرمایه روان‌شناختی یکی از نیازهای مهم در حوزه ورزش در جهت بهبود عملکرد ورزشکاران می‌باشد. این مساله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابعاد سرمایة روان‌شناختی در ورزش طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با توجه به روش گراندد تئوری انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند تعداد 13 نفر از این افراد به‌عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته می‌باشد. روش آماری مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل روش کدگذاری بود. کدگذاری انجام‌شده در این پژوهش در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار مکس‌کیو دی ای استفاده گردید. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گردید که سرمایة روان‌شناختی در ورزش شامل شش بعد امید، خودگویی، خودکارآمدی، تاب‌آوری، خوش‌بینی و کنترل تنش می‌باشد. در جهت بهبود سرمایه روان‌شناختی می‌بایستی تلاش جهت بهبود ابعاد امید، خودگویی، خودکارآمدی، تاب‌آوری، خوش‌بینی و کنترل تنش گردد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • self-talk
  • self-efficacy
  • resilience