نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

4 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ الکسیتایمیا در ورزش در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل هواداران باشگاه شهر خودروی خراسان بوده که در بازی هفته‌ی 28 لیگ برتر فوتبال کشور (فصل 2019-20) در مقابل تیم سایپا و در ورزشگاه خانگی این تیم در شهر کرج، به تشویق تیم شهر خودرو پرداخته که براساس اعلام روابط عمومی باشگاه شهر خودرو، 400 نفر تماشاچی به این مسابقه اعزام شدند از این میان، 180 هوادار از بازی میان تیم‌های شهر خودروی مشهد و سایپای تهران، به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب گردیدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعۀ موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور تائید روایی ابزار نیز از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامۀ الکسیتایمیا در ورزش، مقیاسی چندبعدی است و از آن می‌توان در سایر جوامع غیر بالینی ورزشی به‌عنوان یک ابزار پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometrics of the Persian version of the Alexithymia questionnaire in sports

نویسندگان [English]

  • Bahador Azizi 1
  • Ahmad Mahmoudi 2
  • Reza Aminzadeh 3
  • Malihe Sadat Aghaei Shahri 4

1 Ferdowsi University of Mashhad

2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant professor ,Department of Sport Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran

4 Instructor of the department of physical education and sport sciences, Faculty of human sciences, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to psychometrics of the Persian version of the Alexithymia questionnaire in sports in Iranian Premier League fans. The statistical population of the present study included the fans of Shahre Khodro Club who cheered on Shahre Khodro team in the weekly game of 28 national football leagues (2019-20 season) against Saipa team and in the home stadium of this team in Karaj city which 400 spectators were sent to this match. Of these, 180 fans of the game between Shahre Khodro Mashhad and Saipa Tehran teams were randomly selected as a statistical sample. In order to collect data, a standard questionnaire was used which was translated into Persian and analyzed for validity in the target population. In order to confirm the validity of the instrument, exploratory and confirmatory factor analysis was used. Data analysis showed that the factor load of all questions is higher than the base value and the research model has a significant fit. Finally, the results indicate that the Alexithymia questionnaire in sports is a multidimensional scale and can be used as a research tool in other non-clinical sports communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Emotional Dysfunction
  • Fans
  • Football